Обратно към ЦРЧР

Новият доклад на ЕК показва, че цифровите умения са необходими за всички видове работни места

авг. 3, 2021

Новият доклад на ЕК показва, че цифровите умения са необходими за всички видове работни места

Европейската комисия публикува окончателния доклад на проучването „ИКТ за работа: цифрови умения на работното място” относно въздействието на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) върху трансформацията на работни места и умения. Доказателствата показват, че цифровите технологии се използват във всички видове работни места, също и в икономически сектори, които традиционно не са свързани с цифровизацията, напр. земеделие, здравеопазване, професионално обучение и строителство.

Дигиталната икономика променя начина, по който хората работят, и уменията, от които се нуждаят по време на работа. Това представлява голямо предизвикателство за работодателите, работниците и публичните власти. Изследването представя данни и препоръки за политиките, които биха могли да подпомогнат трансформацията на пазара на труда във възможности за всички.

Цифровите технологии се използват широко на работните места в Европейския съюз. 93% от европейските работни места използват настолни компютри, 94% използват широколентова технология за достъп до интернет, 75% използват преносими компютри и 63% други преносими устройства. 22% използват интранет платформа, 8% автоматизирани машини или инструменти или 5% програмируеми роботи. По-големите работни места съобщават за по-голямо използване на цифрови технологии от по-малките.

Повечето работни места изискват основни цифрови умения. Основните дигитални умения включват способността да комуникирате чрез имейл или социални медии, да създавате и редактирате документи, цифрови документи и да търсите информация или да защитавате лична информация онлайн. 98% от работните места изискват мениджъри и 90%, че професионалистите (напр. инженери, лекари и медицински сестри, учители, счетоводители, разработчици на софтуер, адвокати и журналисти), техници, канцеларисти или квалифицирани селскостопански работници трябва да имат поне основни цифрови умения. 80% от работните места изискват основни цифрови умения за търговците. Работните места често изискват и основни цифрови умения за строителните работници (50% от работните места), операторите на машини в завода (34%) и дори служителите с елементарни професии (27%). Все още обаче има някои работни места, които не считат цифровите умения за важни за някои професии, напр. занаятчийски работници, сервитьори и готвачи.

Техниците, професионалистите ( 50%) и мениджърите (30%) трябва да притежават специализирани цифрови умения, особено на по-големи работни места.

Използването на ИКТ се увеличи значително през последните пет години на повече от 90% от работните места. Микро размерните работни места са по-склонни да отчитат ограничен ръст в сравнение с по-големите.

През последните пет години инвестициите в ИКТ за подобряване на ефективността или обема на бизнеса се увеличиха. Тези инвестиции са по-чести в сектори с традиционно ниски нива на цифрова интензивност, напр. селско стопанство, производство или строителство.

38% от работните места съобщават, че липсата на цифрови умения оказва влияние върху тяхното представяне. Загубата на производителност (46%) и намаляването на броя на клиентите (43%) са основните отрицателни въздействия.

15% от работните места съобщават, че служителите нямат цифрови умения. Пропуските в цифровите умения е по-вероятно да бъдат открити при високо и средно квалифицирани, отколкото при нискоквалифицирани работни места.

88% от работните места не са предприели действия за справяне с липсата на цифрови умения на своите служители. Обучението е най-често предприеманото действие. Високите разходи изглежда са основната бариера, която се среща при предприемането на действия за справяне с пропуските в цифровите умения.

Препоръки

Освен анализ на дигитални умения на работното място, изследването изброява редица препоръки, които са формулирани в консултация с експерти и заинтересовани страни.

  • Повишаване на осведомеността относно цифровите технологии и необходимостта от цифрови умения за подкрепа и подобряване на бизнес ефективността, производителността и вътрешната организация, както и за необходимостта от цифрови умения във връзка с новите цифрови технологии.
  • Насърчаване на достъпа до цифрови технологии, особено за микро и малки компании. Заемите, безвъзмездните средства и други механизми трябва да се използват за подобряване и подпомагане на достъпа до цифрови технологии.
  • Разширяване на наличността на цифрови умения чрез системата за образование и обучение. Програмите на всички нива и сектори на образованието трябва да се актуализират, а дигиталните умения да бъдат част от основните компетенции, изисквани на всяко ниво.
  • Насърчаване на достъпа до обучение на работодателите чрез техните професионални или секторни организации и сдружения или чрез правителствени канали.
  • Изграждане на партньорства с много заинтересовани страни и договаряне на стратегия за цифрови умения
  • Обмисляне на разнообразието и избягване на  подхода „универсален за всички“ в стратегията
  • Включване на дигиталните умения в по-широка стратегия за умения, в която са включени други трансверсални умения, свързани с работодателите, като меки умения и комуникативни умения.
  • Намаляване на цифровото разделение, като фокусът се поставя по-специално върху категориите лица, които не притежават цифрови умения и следователно са изложени на риск от маргинализация не само на пазара на труда, но и в ежедневния живот, което може да допринесе за социалното и икономическото изключване.
  • Осигуряване на достъп до финансиране за цифрови технологии и развитие на цифрови умения

Този окончателен доклад допълва междинния доклад на това проучване

Източник: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/new-report-shows-digital-skills-are-required-all-types-jobs

Националният екип по ПОО към ЦРЧР