Обратно към ЦРЧР

България стартира процес за разработване на Национална рамка за ИКТ уменията

авг. 10, 2021

Развитието на технологиите, както и COVID кризата наложиха ускорено развитие на електронните платформи и системи от една страна и уменията за работа с тях на всички нива от друга. Дигиталните умения придобиват все по-ключово значение за упражняването на почти всяка професия, като според редица прогнози, 90% от работните места в следващите години ще изискват такива умения, независимо от степента на професионална квалификация. Всичко това наложи в България да стартира процес за разработване на Национална рамка за ИКТ умения, което ще се осъществи с проект BG05M9OP001-1.127-0001 „Развитие на дигиталните умения – Компонент 1“, финансиран по Оперативна протрама на развитие на човешките ресурси. Целта на проекта е да се идентифицират дигитални умения необходими за успешното изпълнение на отговорни длъжности и професии в 90 икономически дейности.  Идентифицираните дигитални умения, ще бъдат използвани при назначаването на нови работници, както и за обучението на работната сила. Проектът включва два компонента, като в компонент 1 е предвидено разработването на методологии за изследване на работните места и идентифициране на необходимите дигитални умения, инструментариум за разработване на профили на дигиталните умения по ключови длъжности и професии и на инструменти за оценка на специфични дигитални умения. Разработения инструментариум в компонент 1 ще се използва в компонент 2 на проекта, в който ще се направят съответните изследвания на основата на разработените методическите материали, ще се разработят секторни квалификационни рамки за дигителни умения и ще се проведат обучения с работещите за достигане на утвърдените в рамките дигитални умения. Отговорността за изпълнение на компонент 1 е на МТСП, а на компонент 2 на социалните партньори.

 

Повече информация тук

https://esf.bg/procedures/razvitie-na-digitalnite-umenija-komponent-1/

 

Националният екип по ПОО към ЦРЧР