Обратно към ЦРЧР

Какво е ECVET? 

Дейност ECVET е създадена от Европейската комисия (ЕК) и е част от Програма „Еразъм+“. ECVET ( Европейската кредитна система за професионално образование и обучение) е общ инструмент от цялостната стратегическа европейска рамка за сътрудничество в сферата на професионалното образование и обучение. ECVET представлява система за акумулиране и трансфер на кредити, придобити чрез професионално образование и обучение (ПОО). Тя осигурява натрупването и трансфера на кредити в началното професионално обучение, като позволява документирането на придобити в чужбина знания, умения и компетентности, както и съгласувани форми за регулиране между национални и европейски участници в професионалното образование и обучение. Системата има за цел да улесни признаването и натрупването на умения, свързани с работата и на знания, придобити по време на престой в друга страна. ECVET цели също така по-добра съвместимост между различните системи на професионално образование и обучение в Европа и не на последно място има за цел да даде на хората по-голям контрол над тяхното професионално образование и обучение, както и да направи придвижването в различни страни и учебни среди по-привлекателно.

За България, национален координатор на екипа от ECVET национални експерти е Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Той координира цялостната работа на дейността, работата на националните ECVET експерти, набира информация и я разпространява на европейско и национално ниво. ECVET при ЦРЧР отговаря за популяризирането на дейността в страната, за изработването на рекламни материали и брошури, както и за организирането на обучения, срещи и информационни събития на местно ниво.