Обратно към ЦРЧР

Документи

Годишна брошура на тема: „ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ – МОСТ КЪМ УМЕНИЯТА ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА“ (Юни, 2023г.)

Брошура „Пътят на професионалното образование и обучение, очертан в европейски документи“ (Aвгуст, 2022г.)

Европейски програми и инициативи, управлявани от ЦРЧР (03.2022г.)

Брошура 2021г.

ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ИНСТРУМЕНТИ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, ОРИЕНТИРАНИ КЪМ РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ

10 ГОДИНИ ECVET в БЪЛГАРИЯ – ПРЕГЛЕД И ПОСТИЖЕНИЯ

ECVET  Брошура 2020 г.

Принципите на ECVET в подкрепа на гъвкавите пътеки за ПОО

Препоръка на европейския парламент и на съвета от 18 юни 2009 година за създаване на Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET)

Определения съгласно Препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за създаване на Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение

„Определяне, написване и прилагане на резултатите от обучението. Европейски наръчник“

Препоръка на съвета от 20 декември 2012 година относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене

Списание- http://www.ecvet-secretariat.eu/en/magazine

Мониторингов доклад на Cedefop

Признаваме умения, свързани с работата 

ECVET подкрепя политиките за учене през целия живот

Брошури- ECVET_brochure_2017 

Брошура ECVET-2018г.

Проучване на ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК: „Повишаване на самосъзнанието, подобряване на кариерните избори и подкрепа на придвижването от едно работно място на друго чрез одит на уменията“