Обратно към ЦРЧР

История на ECVET

В работната си програма в Лисабон от 2002 г. Европейският съвет на министрите на образованието се споразумя относно систематичното и структурирано сътрудничество в областта на образованието в Европейския Съюз. В Копенхагенската декларация (2002) като обща задача бе идентифицирано развитието на кредитната система за професионално обучение и квалификация. Разработването на European Credit (Transfer) System for Vocational Education and Training (ECVET) приема основата на European Credit Transfer System (ECTS) за подпомагане на вътрешноевропейската мобилност на студентите, която се развива от 1989 г., но трябва да бъде съобразена и със спецификата на професионалното образование и обучение. По тази причина Комисията определи Техническа работна група (ТРГ), която започна своята работа през м. декември 2000 г. Благодарение на предварителната работа на ТРГ през м. юли 2005 г. моделът на ECVET бе представен в гр. Брюксел на генералните директори за професионално образование и обучение Системата ECVET, разработена от представители на държавите-членки в сътрудничество с Европейската комисия, бе приета от Европейския парламент и Съвета на 18 юни 2009 г . До края на 2012 г. системата бе изпробвана в различни контексти: европейски, национални и секторни. През 2014 г. Европейският парламент и Съветът направи преглед и извърши оценка на първия етап от изпълнението на ECVET. Дейността на ECVET продължава да се развива и в настоящия програмен период като част от Програма „Еразъм+“.