Обратно към ЦРЧР

ПЪРВИЯТ ГЛОБАЛЕН МЕСЕЦ НА КАРИЕРИТЕ СТАРТИРА НА 8 НОЕМВРИ 2022г.

ное. 9, 2022

Първият Глобален месец на кариерите стартира през м. ноември. Събитието ще се проведе в периода от 8 ноември до 13 декември 2022г.

Организира се от Междуведомствена работна група за кариерно ориентиране, като инициативата има за цел да хвърли светлина върху значението на кариерното ориентиране за подпомагане на хората да получат достъп до достойна работа, кариери и подкрепата, от която се нуждаят, за да планират и развият кариерата си.

Кариерното ориентиране е по-важно от всякога в днешния свят. Пазарите на труда, нарушени от променящата се организация на труда, цифровизацията, екологизирането на икономиките и пандемията от COVID-19, са изправени пред нови и уникални предизвикателства за вземането на решения, свързани с кариерата, както от млади хора, така и от възрастни. Все повече доказателства сочат, че ефективното ориентиране може да помогне на хората да се ориентират по-добре на пазара на труда, но твърде малко хора имат достъп до тях.

На този фон Междуведомствената работна група за кариерно ориентиране (IAG CGWG), съставена от Cedefop, Европейската комисия, Европейската фондация за обучение, МОТ, ОИСР, ЮНЕСКО и Световната банка организират Глобален месец на кариерите.

През този период международните агенции ще популяризират серия от глобални и регионални събития в партньорство с национални и регионални асоциации, работещи около кариерното развитие както за млади хора, така и за възрастни.

Кариерното ориентиране става все по-важно за подпомагане на усилията за подпомагане на достъпа до достоен труд и средства за препитание. Ролята му в осигуряването на умения и усилия за преквалификация, съответстващи на пазара на труда, както и в насърчаването на професионалната мобилност, ще бъде ключов фактор по време на процеса на икономическо възстановяване. Освен това кариерното ориентиране е все по-важно за разработването на ефективни политики за учене през целия живот и отличителен белег за качество при установяването на стимули за обучение.

Цели на Глобалния месец на кариерите:

  • Повишаване на осведомеността за ролята и значението на ефективното кариерно ориентиране, за да се даде възможност за достъп до достоен труд,кариера и да се подпомогнат усилията за растеж по време на икономическото възстановяване;
  • Идентифициране на споделени предизвикателства пред развитието на системи за кариерно ориентиране, както и местни специфики, свързани с местния контекст;
  • Демонстриране на високо качество, както и иновативни решения за насърчаване на подкрепата за кариерно развитие в различни контексти и за учащи се на различни етапи от техните образователни и кариерни пътеки; и,
  • Разпространение на изследванията, предприети от сътрудничещите си агенции, относно проектирането и предоставянето на ефективно кариерно ориентиране.

Глобалният месец на кариерите започна  официално с церемония по откриването му във вторник, 8 ноември22г. Той ще предостави преглед на дейностите, които трябва да бъдат разработени през месеца и ще предложи прозрения за състоянието на кариерното развитие по целия свят. Освен това социалните партньори, практиците и изследователите ще предоставят своите гледни точки относно настоящите предизвикателства и приоритети за близкото бъдеще.

За повече информация относно графика на събитията и дейностите, планирани през Глобалният месец на кариерите, посетете „Уеб страницата за кариерно ориентиране на IAG“, хоствана на платформата за споделяне на знания за умения и учене през целия живот – https://www.skillsforemployment.org/skpEng/iagevent.

Източник на информацията: https://www.ilo.org/employment/Whatwedo/Eventsandmeetings/WCMS_858623/lang–en/index.htm

Национален експертен екип ПОО към ЦРЧР