Обратно към ЦРЧР

Публикация на CEDEFOP за микроудостоверенията

ное. 14, 2022

Европейският център за развитие на професионалното обучение публикува подробен материал за микроудостоверенията. Документът разглежда текущото използване на краткосрочни курсове за квалификация, позиционирането на микроудостоверенията като част от плана за развитие на системите за квалификация, както и анализ на практическата им приложимост за отделните обучаеми.

Четвъртата индустриална революция и появата на нови професии наложиха изискване за постоянно надграждане на квалификацията и преквалификация на работната сила. Съществени промени настъпват и в характера на преподаването и ученето, а глобалните индустрии изискват сертификати за определени специфични компетентности.

Като се имат предвид бързо развиващите се технологии и ограниченията на образователните системи да се обновяват с темповете на трансформиране на бизнеса, все по-сериозна популярност добиват алтернативните обучителни възможности. Те водят до сертифициране на набор от умения, които са търсени на пазара на труда, по-кратки и по-гъвкави са, но на дневен ред стои и въпросът как се контролира качеството им.

Представени са данни от проучване, които показват, че терминът микроудостоверения не е познат и не се използва често в различните страни членки на Европейския съюз. Също така е идентифицирано голямо разнообразие от гъвкави обучителни форми, което показва, че микроудостоверенията вече са реалност, макар и наименувани по различен начин в различните държави.

В публикацията се описва примерът на Швеция, в която редица институции, изследователски организации, съвместно с широк кръг заинтересовани страни, работят по пилотен проект за дефинирането на аспектите на микроудостоверенията. Посочен е пример от Холандия за платформата Edubadges (https://edubadges.nl/login ), която предлагаредица опции за различни групи потребители. Чрез нея обучителните организации могат да създават,  редактират и издават цифрови сертификати за постигнати резултати от ученето, а обучаемите имат достъп до своите документи и възможност да ги предоставят на работодателите.

Публикацията съдържа и информация за това как различни европейски страни са променили законодателството си с цел постигане на признаване и прозрачност на краткотрайните обучения и какви мерки предприемат за осигуряване на качеството. Разгледани са редица примери за начин на предоставяне на микроудостоверения, особености при продължителността и видовете документи, които се издават.

Пълният текст на публикацията на английски език е достъпен тук: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/5587

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР