Обратно към ЦРЧР

ИНДЕКС НА СЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФИЛА НА ИКОНОМИКАТА

юни 6, 2022

съответствието между професионалното образование и профила на икономиката“.

 

Основнатароля и предимство напрофесионалното образование е да бъде пряка връзка междуучащите ипазара на труда. Предизвикателствата пред системата на професионалното образование в страната проблематизират тази връзка, като през последните години опитите зазаздравяването ѝ продължават. Именно това е и една от реформите, заложени в Националния план за възстановяване и развитие на България.

 

Този анализ и разработен „Индекс на съответствието между професионалното образование и профила на икономика“ съпоставят професионалното обучение по сектори и разпределението на работната сила в различните икономически дейности. Измерването както на национално, така и на регионално ниво показва в конкретика къде подготовката на кадри среща търсенето и възможностите за реализация. Индексът стъпва на различни детайлни данни и е първият и единствен по рода си достъпен количествен измерител на връзката между професионалното образование и реалностите в икономиката.

 

Изводи:

Индексът на съответствието между професионалното образование и профила на икономиката показва голямото несъответствие между системата на образованието и нуждите на пазара на труда. Все още се изучават професии и специалности, чиито кадри не се търсят както в съответните региони, така и в страната като цяло, като в голямата си част завършващите няма да се реализират според образованието си.

Разширяването на професионалното образование за сметка на общото средно образование като политика през последните години има и своето негативно изражение, предизвиквайки стремеж към механично запълване на бройки в професионалните гимназии. Данните показват голямата тежест на специалности и професии, които привличат ученици – от една страна, във вече остарели и ненужно широки специалности (например, в селскостопански дисциплини), а от друга, в такива със сравнително ниски разходи за обучение (например, в хотелиерството и ресторантьорството).

Все пак като цяло през последните години има разширяване на приема в професионално образование в ИКТ направления за сметка на предишното силно разпространено обучение в секторите на селското стопанство и хотелиерството и ресторантьорството. Наблюдава се и появата и увеличаване на популярността на някои нови специалности, отговарящи на развитието на икономиката и технологиите.

Негативните ефекти от несъответствията между това, което се учи и профила на икономиката, могат да се намалят чрез по-общо образование в училищна среда, увеличаване на езиковите и технологичните обучения, разширяване на дуалното образование и професионално ориентиране на учениците.

Пълният текст на анализа е достъпен ТУК

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР