Обратно към ЦРЧР

Upskilling Pathways – нови възможности за възрастни

юни 2, 2020

Уважаеми Последователи на нашата страница,

Публикуваме един интересен материал относно надграждане на знанията, уменията и компетентностите на нискоквалифицирани граждани на ЕС.

Приятно четене!

 

Upskilling Pathways – нови възможности за възрастни

от Andreea Hrimiuc

Близо 59 милиона европейци нямат по-висока средна квалификация (ниво на EQF 3 или 4) и могат да срещат трудности с основни умения, като например математическа грамотност, езикова грамотност или цифрови умения. Данните показват, че хората без тези квалификации и умения са изложени на по-висок риск от безработица, бедност и социално изключване. Те също са уязвими за по-високи рискове за здравето и имат по-кратка продължителност на живота.

В отговор на тези въпроси през декември 2016 г. Европейският съвет прие препоръка, призоваваща държавите-членки да предлагат „надграждащи пътеки“ за възрастни с ниско ниво на умения, знания и компетентности.

Препоръката прикани държавите-членки да очертаят мерките, които имат в страните си, за да осигурят Upskilling Pathways до средата на 2018 г. През февруари 2019 г. Европейската комисия направи преглед на мерките, очертани от държавите-членки. Заключенията на Съвета относно прилагането на Препоръката на Съвета относно „Надграждащите пътеки: Нови възможности за възрастни“ бяха приети през юни 2019 г.

Какво е „Надграждаща пътека“?

Надграждащата пътека е плавен процес в три стъпки:

  • Стъпка 1: Оценка на уменията – тази стъпка има за цел да идентифицира съществуващите умения и пропуски в уменията на лицето. Това би могло да приеме формата на „одит на умения“, като например разработването на заключение за уменията на индивида, което може да се използва за планиране на индивидуално /персонализирано/ обучение. Тази стъпка може да използва наличните условия за валидиране, за идентифициране, документиране, оценяване или предоставяне на сертификат за уменията, които индивидите вече притежават.
  • Стъпка 2: Индивидуално обучение – чрез тази стъпка на индивида трябва да бъде предложено гъвкаво, качествено, персонализирано образование или обучение, за да помогне за преодоляване на пропуските в уменията, установени при оценката на уменията. Офертата за обучение трябва да се съсредоточи върху отстраняване на пропуските в основните умения (математическа грамотност, езикова грамотност, дигитални умения) или да позволи напредък към квалификацията на ниво 3 или 4 на EQF / NVQ7, съобразена с нуждите на пазара на труда.
  • Стъпка 3: Валидиране и признаване – лицата трябва да притежават уменията, придобити чрез индивидуално обучение и друго предварително обучение, валидирани и признати за използване на пазара на труда или за подпомагане на индивидуално обучение. Тази последна стъпка може да доведе до (частична) квалификация или до кредити, които могат да бъдат използвани за квалификация на ниво 3 или 4 на Европейската квалификационна рамка.

Процесът в три стъпки е в съответствие с принципите на ECVET, които могат да бъдат използвани за улесняване на прилагането на инициативата „Надграждащи пътеки“. За кого е тя? Инициативата „Надграждащи пътеки“ има за цел да подкрепи нискоквалифицирани възрастни (които не отговарят на условията за подкрепа по Младежката гаранция). Надграждащите пътеки обхващат множество политически области, включително образование и обучение, както и заетост, а областта на обучението за възрастни е особено фрагментирана. Поради тази причина тясното сътрудничество между всички участници е от ключово значение. Това включва например социални партньори, доставчици на образование и обучение, организации от трети сектор и местни и регионални власти. Както на равнището на политиката, така и на изпълнението е важно да се осигури ефективна координация и партньорство.

Екип на ECVET към ЦРЧР