Обратно към ЦРЧР

Бъдещето на ECVET

юни 4, 2020

Това бе една от темите, която бе обсъдена на среща на експертната група за Европас през 2019г. Г-жа Дана Бахман от Генералната дирекция за заетост, социални дейности и приобщаване на Европейската комисия представя становището на експертната група по отношение на потенциала за оптимизиране на съществуващите инструменти за ПОО и опростяването на управлението на ПОО на равнище ЕС (по-специално чрез повишена ефективност и ефикасност на структурите, подпомагащи прилагането на инструментите на ЕС в областта на ПОО).

Общите и специфичните цели на инструментите за ПОО, сред които е и инструментa ECVET, посочени в становището на групата са:

1.     Гъвкави решения за ПОО през целия живот:

–         достъп до възможности за усъвършенстване и преквалифициране;

–         трансфер и натрупване на учебни резултати, които водят до актуални, висококачествени и признати квалификации, базирани на модули.

2.     Качество, високи постижения и доверие в европейските системи за ПОО:

–         допринасят за подобряване на качеството на ПОО на национално ниво;

–         насърчават взаимното доверие в системите за ПОО на държавите-членки;

–         допринасят за прозрачността и съгласуваността на ПОО между държавите-членки.

3.     Улесняване на мобилността и свободното движение на учащите и работниците в ПОО:

–         трансфер и признаване на резултатите от обучението;

–         повишаване на прозрачността на уменията и квалификацията на хората;

–         увеличаване на преносимостта на уменията и квалификациите в национален и международен контекст.

Състояние от досегашното действие на ECVET:

•         улесни качеството и признаването на опита от мобилността;

•         допринесе за повишена гъвкавост на ПОО в някои страни;

•         но не успя да се развие в европейска кредитна система.

Пътят напред – опции за ECVET:

1.     ПОО мобилност

•         Вариант 1 – специализиран инструмент за мобилност на ПОО – Меморандумът за разбирателство и Споразумението за учене/обучение по-нататък разработени и включени в новата програма „Еразъм“;

•         Вариант 2 – ECVET инструменти за мобилност, усвоени в новия Europass и включени в новата програма „Еразъм“.

2.     Гъвкавост / учене през целия живот:

  • да работим върху гъвкавостта на ПОО в основата на новата рамка на политиката за ПОО / възможна препоръка на Съвета.
  • ЕКР и валидационната препоръка могат да подкрепят работата по тези цели.

Повече за становището на групата може да прочетете:  Тук

Националните ECVET експерти подкрепят пътят напред за ECVET, независимо от вариантите, тъй като бъдещето на заетостта в глобализирания свят е в инструментите за професионално образование и обучение.

 

ЕCVET екип към ЦРЧР