Обратно към ЦРЧР

СТАНДАРТИ ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

апр. 26, 2023

В изпълнение на европейската политика за цифровата трансформация и подобряване дигиталните уменията на работещите, Министерството на труда и социалната политика (МТСП) стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.128 „Развитие на дигиталните умения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., с два компонента.

В изпълнение на първия компонент, водещата организация МТСП е разработила инструментариум (https://mlsp.government.bg/proekt-bg05m9op001-1127-0001-razvitie-na-digitalnite-umeniya-komponent-1), предназначен да окаже методологическа подкрепа при реализацията на дейностите от втория компонент на проекта, който се изпълнява с участието на всички социални партньори.

Една от основните цели на втория компонент е да бъдат разработени стандарти/унифицирани профили от дигитални умения, необходими при изпълняване на конкретни длъжности. За постигане на поставената цел са проведени редица изследвания, както е направен и анализ на необходимите дигитални умения в съответствие с Европейска рамка на дигиталните компетентности(DigComp 2.1).

Целта на разработваните унифицирани профили е въвежднето на стандарти, регламентиращи съвкупността от знания, умения и поведения в дигиталната област, които са необходими за упражняването на определена ключова длъжност/професия за съответна икономическа дейност/сектор.

В рамките на проект BG05M9OP001-1.128-0002-C01 „Бъди дигитален“, изпълняван от БТПП, са разработени, стандарти/унифицирани дигитални профили за 65 ключови длъжности за 15 икономически дейности в съответствие с КИД-2008 и НКПД-2011, които могат да бъдат намерени на следния линк: https://www.bcci.bg/bulgarian/projects/BeDigital/analysisBeDigital.html

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР