Обратно към ЦРЧР

Общ Регистър на издадените удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация по професия

апр. 27, 2023

Създава се общ Регистър на издадените удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация по професия, която не е регулирана в България, необходими за достъп или за упражняване на професията в друга държава членка.

Новият обединен регистър ще бъде изграден и поддържан от Националния център за информация и документация (НАЦИД) към МОН.

За повече информация:
https://www.mon.bg/bg/news/5285

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР