Обратно към ЦРЧР

Икономическият и социален съвет разработи становище на тема: „Настоящата система за професионално обучение, квалификация и преквалификация за възрастни с цел оценка на съответствието й с развитието на пазара на труда“.

авг. 24, 2021

Икономическият и социален съвет (ИСС) разработи становище на тема: „Настоящата система за професионално обучение, квалификация и преквалификация за възрастни с цел оценка на съответствието й с развитието на пазара на труда, в т.ч. необходимостта от засилване на дигиталните умения“, което е част от Плана за дейността  на Съвета за 2021 г.

Становището е прието на пленарна сесия на ИСС, проведена на 30.06.2021 г.

В него се оценяват предизвикателствата на технологичния преход и променените в условията за активно участие в пазара на труда на  възрастните хора и се акцентира върху необходимостта от повишаване  степента на участие на възрастните в цифровото образование и обучение.

В становището ИСС обръща внимание, че качественото образование предполага развиване на съвременни професионални компетентности, които да позволяват на предлагащите труд да се адаптират бързо и лесно в съвременните бизнес процеси.

Изведени са изводи и препоръки за повишаването на квалификацията и преквалификацията на населението в работоспособна възраст и са посочени подходи и решения за придобиване и усъвършенстване дигиталните умения на

възрастните.

Освен аналитичната част, становището съдържа и 22 Приложения, в които са включени актуални статистически данни, както и препоръчителни „добри практики“ в сферата на професионалното образование и обучение.

Повече информация може да бъде намерена тук.

Национален екип по ПОО към ЦРЧР