Обратно към ЦРЧР

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИТЕ КВАЛИФИКАЦИОННИ РАМКИ, ЕВРОПЕЙСКАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА, СИСТЕМАТА ECVET, СИСТЕМАТА ECTS, EUROPAS И ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОЗРАЧНОСТ В КИРГИЗСТАН

авг. 30, 2021

В рамките на Проект „E-Quality – Цифрово образование за социално и финансово включване и равенство между половете“, финансиран от Европейския съюз по Програмата за външни дейности, представители на водещия български партньор проекта – Българска камара за образование, наука и култура (БКОНК) и на киргизката организация партньор (Международна агенция за осигуряване на качеството (INAQA) организираха в Киргизстан поредица от семинари за представяне на връзката между националните квалификационни рамки (НКР), Европейската квалификационна рамка (ЕКР), системата ECVET, системата ECTS, EuroPass и други европейски инструменти за образователна прозрачност, както и еднодневен семинар посветен на осигуряване на качеството в образованието.

Семинарите, посветени на европейските инструменти за образователна прозрачност се проведоха едновременно в присъствен и онлайн режим на 26.07.2021 г. – в гр. Каракол, на 28.07.2021 в гр. Нарин и на 30.07.2021 г. в гр. Ош. По време на семинарите проф. д-р Светлана Сирмбард, Ректор на Университета АДАМ и ръководител на групата по качеството на INAQA, Киргизстан представи обобщена информация за Проект „E-Quality”, чиято основна цел е да развие финансовите и предприемачески знания, умения и компетенции сред мигрантските общности в Киргизстан – работещите зад граница и особено сред младите хора и жените мигранти. В своята презентация по време и на трите семинари проф. д-р Преслав Димитров, Проектен координатор на Проект и „E-Quality” и национален експерт по ПОО към  ЦРЧР разгледа подробно връзката между националните квалификационни рамки и европейските инструменти за образователна прозрачност, като особен акцент бе поставен върху системата ECVET и подходите за разработване на единици резултати от ученето (ЕРУ) – Подходът базиран на уменията / компетенциите и Таксономията на Блум. Представени бяха и българските практики за разработване на държавни образователни стандарти (ДОС) и конкретната им връзка с НКР и ЕКР.

На семинара, посветен на въпросите на качеството в образованието, проведен отново присъствено и онлайн режим на 02.08.2021 г. в гр. Бишкек, проф. д-р Мария Станкова, заместник-председател на БКОНК представи въпроси за разработване, внедряване, управление и поддържане на системи за управление на качеството в професионалното, продължаващото и висшето образование.

obuchenie na migranti

Национален екип по ПОО към ЦРЧР