Обратно към ЦРЧР

Една година от прилагане на Плана за действие за цифрово образование (2021-2027)

май 13, 2022

На 22 март 2022 г. Европейската комисия проведе Първия форум на участниците в цифровото образование.

Форумът отпразнува напредъка, постигнат за една година в прилагането на „Плана за действие за цифрово образование“, приет през 2021г., като същевременно очерта  и приоритетите за развитие за напред.

Първият форум на заинтересованите страни в цифровото образование събра представители на академици,учители, учащи се млади хора, представители на гражданското общество и бизнеса от цялата европейска общност за цифрово образование, за да обсъдят възможностите и предизвикателствата за превръщането на висококачествено, ефективно, приобщаващо цифрово образование в реалност в рамките на ЕС.

Европейският комисар по иновациите, изследванията, културата, образованието и младежта Мария Габриел откри събитието, а Изпълнителният вицепрезидент на Комисията за Европа, МаргретеВестагер, изнесе основната реч на Форума.

Основни изводи:

Форумът на заинтересованите страни подчерта силната позиция на цифровото образование и умения в политическия дневен ред на Европейския съюз (ЕС) и неговите държави-членки. Това беше допълнително подчертано, например от стартирането на Структурирания диалог за цифрово образование и умения с държавите-членки от Европейската комисия в края на 2021 г.

Водеща тема на Форума беше важността на междусекторното сътрудничество и споделянето на знания, за да се помогне за свързване на политиката, изследванията и практиката. В тази връзка на ниво ЕС вече започна работата по създаването на общността на практиките на „Център за цифрово образование за насърчаване на междусекторното сътрудничество“.

Участниците, особено младите хора, подчертаха, че е от съществено значение цифровата трансформация да бъде ръководена от човека .

Друга ключова тема на събитието бе как най-добре да се подкрепят  учителите по време на цифровия преход. Бяха изтъкнати примери за добри практики за планове за дигитална трансформация и участниците обсъдиха чрез интерактивни сесии какво е необходимо за постигане на целите на ЕС относно дигиталните умения .

Форумът разгледа етичните последици и предизвикателствата от използването на изкуствен интелект и данни в образованието, както и въпроса за дезинформацията и необходимостта от подобряване на дигиталната грамотност .

Подчертани бяха възможностите по „Механизма за възстановяване и устойчивост“ . 10% от бюджета на Механизма понастоящем се използва от държавите-членки за насърчаване на образованието, от които 13,8 милиарда евро са разпределени за реформи и инвестиции специално в цифровото образование.

Приложение: План за действие за цифрово образование (2021-2027)https://education.ec.europa.eu/bg/focus-topics/digital-education/digital-education-action-plan

Източник за допълнителна информация: https://education.ec.europa.eu/news/first-digital-education-stakeholder-forum-one-year-implementing-the-digital-education-action-plan

Национален екип по ПОО към ЦРЧР