Обратно към ЦРЧР

Добрите практики в професионалното обучение в ЦПО

дек. 2, 2021

Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) организира кампанията за отличаване на добрите практики в ЦПО с цел подобряване на качеството и повишаване публичността на услугите за професионално обучение.  Инициативата  „Добрите практики в  професионалното обучение“, е по проекта „Качество и ефективност “, финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд, с партньори Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Агенция по заетостта (АЗ).

Лицензираните центровете за професионално обучение представиха опита си в професионалното обучение, техните реализирани курсисти  и партньори работодатели  Бяха отличени  добри примери – как може безопасно да се осъществява обучение в епидемична ситуация, организиране на  дистанционно обучение, дуално обучение в център за професионално обучение (ЦПО) и др.  Представени са  множество идеи за повишаване на атрактивността на професионалното обучение в ЦПО и за привличане на курсисти.

Въпреки трудната ситуация и тази година повече от 50 000 българи са преминали през курсове за квалификация и преквалификация в  ЦПО. Националната агенция за професионално образование и обучение отчита, че спрямо същия период на миналата година (до средата на м. ноември) броят на обучените лица е нараснал с около пет хиляди.

България е на предпоследно място по участие на гражданите в дейностите за учене през целия живот, които включват и професионалното обучение. Средният процент по този показател на ЕС е 11,3 %, а за страната ни – едва 2 на сто. Запазването на тенденцията относно общия брой обучени лица в ЦПО за 2021 г. показва, че едва ли може да се очаква съществено повишение на участието на българите като цяло в учебни дейности.

Проучване на НАПОО, проведено в периода юли – септември 2021 г. показва, че лицензираните центрове за професионално обучение и работодателите определят степента на реализация на обучените лица на пазара на труда като най-важен критерий за оценка на качеството на предоставяните обучения. 58% от центровете за професионално обучение (ЦПО) успяват да проследят реализацията на над 50% от завършилите при тях обучение. Най-голяма трудност срещат ЦПО при проучване на удовлетвореността на работодателите, наели обучените лица.

В рамките на проекта „Качество и ефективност“ НАПОО ще продължи да създава  инструменти, с които да улесни гражданите в избора на подходяща за тях професия, както и за идентифициране на обучаващи центрове, показали добро качество (според резултатите на изпитите, процента завършили, които са намерили работа и др.).

По проекта НАПОО изработи дипляни с важна информация относно:

  • Как да се запишем за курс за придобиване на професионална квалификация;
  • Как да изберем Центъра за професионално обучение?
  • Какви документите издават лицензираните ЦПО;
  • Какво е Европас?
  • Как да ви се признаят уменията които притежавате?

Изготвените информационни материали (на хартия и онлайн) са достъпни и може да бъдат ползвани от всички организации  и институции, които работят в сферата на кариерното ориентиране и професионалното обучение.

За повече информация, моля отворете ТУК.

Национален екип по ПОО