Обратно към ЦРЧР

10 години ECVET – възможности за развитие в бъдеще

юни 26, 2019

На 18 юни се навършиха  10 години от публикуването на Препоръка на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейски кредитни системи за професионално образование и обучение (ECVET), с което се потвърдиха общите принципи на ECVET, предоставиха се подробни технически спецификации за ECVET и се препоръча по-широко популяризиране и прилагане на ECVET от всички държави-членки.

10 години след въвеждането на ECVET в рамките на ЕС все още се обсъжда бъдещето на ECVET заедно с другите  инструменти в областта на професионалното обучение. Целта на провежданите дискусии е да се гарантира, че прилагането на тези инструменти отговаря на нуждите на работната сила. Един от основните въпроси е как те да се хармонизират, а другият е как да се направят по-ефективни.

В резултат на дискусионните процеси през февруари 2019 г. Европейската комисия публикува изследователски доклад за влиянието на EQAVET и ECVET върху развитието на политиката на ПОО и как двата инструмента могат да се доразвият в политическата рамка на ЕС след 2020 г.

В доклада са дадени пет варианта за развитието на ECVET в бъдеще:

–          запазване и засилване на статуквото

–          интегриране на принципите на ECVET в други инструменти

–          инструментите за ПОО да станат част от по-широка европейска политическа рамка за ПОО

–          инструментите за ПОО и висшите училища да са по-обвързани и съгласувани помежду си, с амбиция за по-голямо сближаване между ВО и ПОО

–          разработване на европейска рамка за трансфер на учебни постижения и гъвкави пътища за напредък

Като цяло, ECVET има значително влияние върху системата на ПОО в последните години. Инструментът допринесе за подпомагане на по-гъвкави професионални пътеки и натрупване на резултати от ученето, постигнати при неформалното обучение. Въпреки това приносът му може да бъде по-голям за увеличаване на гъвкавите пътища в обучението, както и за повишаване на придобитата квалификацията и преквалификация.

Линк към изследователския доклад: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/205aa0ac-460d-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en

Линк към официалната страница на инструмента ECVET: http://www.ecvet-toolkit.eu/

 

Националната група от ECVET експерти към Център за развитие на човешките ресурси