Обратно към ЦРЧР

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ „ЗЕЛЕНИ И ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ“ (GREEN and DIGEDU)

окт. 17, 2022

НАЦИОНАЛНИЯТ ЕКИП ПО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ КЪМ ЦРЧР

обявява 

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ

ЗЕЛЕНИ И ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ“

(GREEN and DIGEDU)

В конкурса всички ученици имат възможност да представят своята гледна точка за това как заедно с учителите си изграждат своята модерна класна стая, в която развиват дигитални и зелени умения.

Конкурсът се провежда в две отделни категории:

 • Зелени умения в класната стая (GREEN EDU)
 • Дигитални умения в класната стая (DIGEDU)

Всеки участник подава материали само за една от категориите, като посочи възрастовата група, за която кандидатства:

– 7 –11 години
– 12 –15 години
– 16 – 19 години

Участието в конкурса изисква изпращане на 3 до 5 снимки в електронен формат .jpg с общ обем до 8MB. Снимките трябва да са придружени с текстов файл, в който в рамките на до 250 думи (без интервали), шрифт 12 Times New Roman, е описана добра практика в училище, в класната стая или в извънкласни дейности, които участникът е илюстрирал с направените снимки.

Кандидатури, които съдържат само снимки, без текст, няма да бъдат разглеждани!

Изисквания за регистрация и участие в конкурса:

Кой може да участва: Конкурсът е насочен към всички български ученици от 7 до 19 годишна възраст от всички образователни и обучителни институции в България. При изпращане на кандидатурата задължително се посочва възрастта на ученика. Един ученик има право да участва само веднъж, като избере само една от двете категории на конкурса – дигитални или зелени умения.

Участникът се регистрира, като изпраща на имейл: Navett_competition@hrdc.bg в срок до 11.11.2022 г.:

 1. Регистрационна форма
 2. Декларация 001, може да бъде попълнена от учениците в категория 16-19 години, само от навършилите 18 години, но не и по-малки. За другите участници – ученици по-малки от 18г. се попълва декларацията с номер 004 от техните родители
 3. Декларация 004 /информирано съгласие от родител/
 4. Снимки
 5. Обяснителен текст

Правила за обработване и защита на личните данни за участие в настоящия конкурс може да намерите тук.

Критериите, въз основа на които журито оценява материалите на кандидатите,са следните:

 1. Иновативност: материалът представя цифровите / зелените умения по нов начин, предлага нови решения за подобряване на цифровите и зелените умения;
 2. Въздействие: материалът съдържа доказателства за положително въздействие върху обучаваните (върху нивото на техните дигитални/зелени умения);
 3. Приложимост: добрата практика може лесно да се адаптира и към други обучавани, в различна образователна среда;
 4. Устойчивост: добрата практика осигурява възможност за надграждане в по-дългосрочен план, за да се поддържат постигнатите резултати.

Максималният брой точки за всеки критерий е 5.

Наградите на конкурса са в две категории, както следва:

 • Категория 1: Награда за зелени умения (GREEN EDU)
 • Категория 2: Награда за дигитални умения (DIGEDU)

Наградите за всяка от категориите на конкурса са за първо, второ и трето място, съобразно получените точки.

Победителите в двете категории ще бъдат отличени на специално събитие, организирано от Центъра за развитие на човешките ресурси по дейност Национален екип по професионално образование и обучение (National VET team).

Организаторът не носи отговорност при възникване на спорове между участниците в конкурса и трети лица относно авторски права по отношение на изпратени за конкурса снимки.

Технически въпроси по настоящата обява могат да се задават на имейл: Navett_competition@hrdc.bg

Успех на всички участници!

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР