Обратно към ЦРЧР

Как ще изглежда ПОО през 2035 година?

дек. 20, 2021

Три сценария за европейското професионално образование и обучение през 21 век

С цел да представи цялостна картина на развитието на ПОО в Европа, като идентифицира предизвикателствата, както и възможностите, CEDEFOP прави специално изследване, което обхваща 28-те държави-членки на ЕС, както и Исландия, и Норвегия. Разгледано е развитието на ПОО от различни гледни точки (институционална, педагогическа и социално-икономическа), което позволява задълбочен анализ на тенденциите. Въз основа на анализа на развитието от 1995 г. насам, са разработени поредица от потенциални бъдещи възможности.

Макар че нямат претенцията да прогнозират изцяло бъдещето, три сценария и методологията, върху която те се основават, могат да бъдат използвани от националните органи и заинтересованите страни за идентифициране на бъдещите предизвикателства и възможности.

а) плуралистично ПОО, основаващо се на принципите за учене през целия живот.

С акцент върху професионално и ориентирано към пазара на труда обучение на всички нива и във всички институционални области. Професионално ориентираното обучение няма да бъде ограничено до институциите, изрично определени като доставчици на ПОО днес, а ще бъде част от интегриран подход за учене през целия живот. Фокусът ще бъде върху цялостното развитие на уменията и компетентността, а не върху ПОО като отделен сектор.

б) типично ПОО, за придобиване на професия и професионални компетентности. ПОО ясно се различава от общото образование и доминира в определени програми. Основна целева група са младите хора в начално ПОО;

в) специализирано, ориентирано към работното място ПОО.

Този подход предполага преориентиране на ПОО към нуждите от умения на бързо променящите се работни места и функции на пазара на труда. ПОО се фокусира върху краткосрочни и средносрочни нужди от умения и по-малко към създаване на основни и преносими умения и компетентности.

В рамките на тези основни сценарии са възможни много вариации и комбинации. Те не трябва да се разглеждат като взаимно изключващи се, тъй като образователните системи могат да съдържат елементи от един, от два или от трите сценария заедно. Като основни типови сценарии, те могат да бъдат представени в още шест по-конкретни сценария за ПОО в отделните държави през 2035 г.:

а) „ала карт“: държава, която е реализирала най-плуралистичната визия за образование, в която разликата между ПОО и общото образование е останала в миналото;

(б) „вилна градина“: страна, в която има много разнообразни, но добре подредени

и добре организирани образователни структури, които съществуват съвместно и, които водят до по-широкообхватна професионална компетентност;

в) „пожарникар“: държава, в която на ПОО се гледа главно като средство за справяне с пропуските в образованието и на пазара на труда; ПОО не е широко застъпено и се използва основно за подпомагане на безработни възрастни и преждевременно напуснали училище за навлизане/връщане на пазара на труда;

г) „професионален шампион“: страна, в която се е развила форма на елитно ПОО под формата на добре структурирано чиракуване, слабо свързана с масовата образователна система, характеризираща се с общо средно и висше образование.

д) „ПОО за всички“: страна, в която всеобхватното ПОО се е превърнало в първи избор и предпоставка за всяко следващо обучение или работа;

е) „Ренесанс на ПОО“: страна, в която модернизираната версия на чиракуването се превръща в основен избор в горната степен на средното образование и е застъпено сериозно във висшето ПОО.

Счита се, че тези сценарии ще бъдат полезни инструменти или отправни точки за стратегически дискусии между заинтересованите страни и политиците относно бъдещето на ПОО. Те са разработени като национални подходи, но могат да бъдат полезни и на европейско или на регионално ниво, или като подсистеми на ПОО в рамките на една страна.

Връзки:

Cedefop (2020). Vocational education and training in Europe, 1995-2035: scenarios for European vocational education and training in the 21st century. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Cedefop reference series; No 114. http://data.europa.eu/doi/10.2801/794471 

Национален екип по ПОО