Обратно към ЦРЧР

Национална конференция „СПОДЕЛЯНЕ НА УСПЕШНИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“

26
May
'22
май 31, 2022

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) и Националният експертен екип по професионално образование и обучение (Bulgarian National VET Team) организираха на 26.05.2022 г.в град София Национална конференция на тема: „СПОДЕЛЯНЕ НА УСПЕШНИ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТТА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“.

В Конференцията взеха участие водещи експерти, представители на държавни институции и практици от системата на училищното и висшето образование. Конференцията откри г-н Михаил Балабанов, изпълнителен директор на ЦРЧР. Той акцентира върху актуалността на темата, която привлича и вниманието на Националния екип по ПОО към ЦРЧР и я поставя на дневен ред заедно с проблематиката, свързана с професионалното образование.

Беше представен широк спектър от теми, свързани с приобщаващото образование. В своята презентация г-жа Грета Ганчева, директор на Дирекция „Приобщаващо образование“, МОН представи изследвания, свързани с обучението от разстояние в електронна среда с коментар върху предизвикателствата и с препоръки за ефективен образователен процес, Приобщаващо образование в условията на пандемия беше темата, която разви д-р Калоян Дамянов, директор на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование –София-град; Как училището прилага на практика методи за изграждане на приобщаваща учебна среда за създаване на STEM и професионални компетенции сподели г-жа Йорданка Атанасова, учител в СУ „Асен Златаров“, гр. Шабла.

Г-жа Антоанета Войкова, национален експерт по ПОО към ЦРЧР, запозна аудиторията с европейските политика и практики за подкрепа и насърчаване на развитието на умения, които да водят до създаване и заемане на нови работни места. Приобщаващите практики в професионалното образование и възможностите на проектите за мобилност по Програма „Еразъм+“ за включване на деца и младежи със специални образователни потребности са съществена част от дейноститев Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ – Велико Търново, както разказа директорът на училището – г-жа Татяна Данчева. Изследване на добрите практики за иновативни цифрови методи за обучение по зелено и социално предприемачество в Гърция, Италия, България и Хърватска, реализирано по Проект „SOSUSK“, Програма „Еразъм+“ на ЕС представи проф. д-р Преслав Димитров, национален експерт по ПОО към ЦРЧР.

Общото заключение на форума е, че обществеността трябва да бъде по-добре запозната с принципите на приобщаващото образование. Включването на всички страни-участници в процеса изисква популяризиране на политиките на МОН и споделянето на добрите практики, както и прилагане на съвременни  методи за обучение на педагогическите специалисти. Преструктурирането на учебния процес по време на Пандемията и по-време на кризи поставя сериозни предизвикателства, но и дава нови възможности, за които всички трябва да бъдат по-добре подготвени.

Презентации на събитието, могат да бъдат изтеглени от следващите линкове:

Презентация проф. д-р Преслав Димитров

Презентация Калоян Дамянов

Калоян Дамянов Социално-педагогическа подкрепа и приобщаващо образование в условията на пандемия

Презентация Антоанета Войкова

Презентация Йорданка Атанасова

Презентация Татяна Данчева

Презентация Грета Ганчева

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР