Обратно към ЦРЧР

Кръгла маса на тема: „ Възможности за подобряване на законодателната рамка в областта на професионалното образование и обучение в България”

19
Apr
'22
май 10, 2022

На 19.04.2022 г. в сградата на Центъра за развитие на човешките ресурси се проведе кръгла маса на тема: „Възможности за подобряване на законодателната рамка в областта на професионалното образование и обучение в България”, организирана от националния експертен екип по ПОО към ЦРЧР (Bulgarian National VET Team).

Събитието беше открито от изпълнителния директор на ЦРЧР г-н Михаил Балабанов и г-жа Мариета Георгиева, съветник на министъра на образованието и науката. В обръщенията си към участницитете подчертаха важността на съвместната работа закачественото развитие на системата за професионалното образование и обучение в новите икономически условия на зелен и дигитален преход.

На кръглата маса присъстваха над 45 представители на професионални гимназии, средни училища, организиращи професионално образование, университети, центрове за професионално обучение, социални партньори, представители на МОН, МТСП и експерти.

Г-жа Ваня Тивидошева,и.д. директор на дирекция „ПОО“ към МОН, представи акценти на промените, произтичащи от целите на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България 2021-2030 – ПОО, съответстващо на динамиката на пазара на труда; разработване и прилагане на нов Списък на професиите в ПОО (СППОО) и създаване на механизъм за гъвкава адаптация на СППОО, кактои за отворен формат на стандартите за професионална квалификация. Министерството е предприело действия чрез организирани срещи с представители на различни сектори за обобщаване на препоръките по гореизложените промени и въпроси.

От страна на НАПОО г-жа Силвия Тонева представи предложения за законодателни промени в областта на професионалното обучение, инициирани от центровете за професионално обучение. Националният ПОО експерт д-р Лилия Еленкова сподели в своята презентация информация относно участието на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения и концепцията за общности на политиките в мрежи – менящ се кръг от заинтересовани институции или лица, които имат освен интерес и ресурс да оказват въздействие.

След трите презентации се откри дискусия, изказаха се директори на професионални гимназии, представители на ЦПО, на университети, на браншовата камара на козметиците, национални експерти от екипа по ПОО към ЦРЧР и г-жа Мариета Георгиева.

В дискусиите бяха обсъдени въпроси по представенитепрезентации, както и направени предложения за нормативни промени, свързани с подобряване качеството на професионалното образование, въвеждането на механизъм за проходимост между професионалното образование и обучение и системата на висшето образование, прецизиране организацията на провеждане на държавните изпити по професионална подготовка, развитието на професионалното и кариерно ориентиране, регулирането на приема според икономическите и демографските особености на регионите и други.

Презентации от събитието:

Презентация Лилия Еленкова

Презентация МОН

Презентация НАПОО

Национален екип по ПОО към ЦРЧР