Обратно към ЦРЧР

История

В работната си програма в Лисабон от 2002 г. Европейският съвет на министрите на образованието се споразумя относно систематичното и структурирано сътрудничество в областта на образованието в Европейския Съюз. В Копенхагенската декларация (2002) като обща задача бе идентифицирано развитието на кредитната система за професионално обучение и квалификация. Разработването на European Credit (Transfer) System for Vocational Education and Training (ECVET) приема основата на European Credit Transfer System (ECTS) за подпомагане на вътрешноевропейската мобилност на студентите, която се развива от 1989 г., но трябва да бъде съобразена и със спецификата на професионалното образование и обучение. По тази причина Комисията определи Техническа работна група (ТРГ), която започна своята работа през м. декември 2000 г. Благодарение на предварителната работа на ТРГ през м. юли 2005 г. моделът на ECVET бе представен в гр. Брюксел на генералните директори за професионално образование и обучение Системата ECVET, разработена от представители на държавите-членки в сътрудничество с Европейската комисия, бе приета от Европейския парламент и Съвета на 18 юни 2009 г . До края на 2012 г. системата бе изпробвана в различни контексти: европейски, национални и секторни. През 2014 г. Европейският парламент и Съветът направи преглед и извърши оценка на първия етап от изпълнението на ECVET. Дейността на ECVET продължава да се развива и в настоящия програмен период като част от Програма „Еразъм+“.

В годините от 2002г. насам са реализирани много международни проекти за задаване и тестване на принципи за използване на ECVET в различни сектори. Един от най -важните документи, насърчаващ въвеждането на ECVET от всички държави-членки беше публикувано през 2009 г. (2009/C 155/02). Препоръката на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Европейските кредитни системи за професионално образование и обучение (ECVET) потвърдиха общия ECVET принципи и предоставени подробни технически спецификации как да се използва. Според горното препоръка, „ECVET е техническа рамка за прехвърляне, признаване и, където е подходящо, натрупване на резултатите от обучението на индивидите с оглед постигане на квалификация. Инструментите и методологията на ECVET включват описанието на квалификациите от гледна точка на единици резултати от учене със свързани точки или придадена тежест по отношение на квалификацията“(стр. 15).

„ECVET точките предоставят допълнителна информация за квалификации и са един вид съизмерими единици в числова или процентна форма. Те са определени на база на получените резултати от обучението за конкретната квалификация до които се отнасят и отразяват постиженията и натрупването на единици. За общ подход за използване на ECVET точки, се използва конвенция, според която се разпределят 60 точки към резултатите от обучението, които се очаква да бъдат постигнати в рамките на една година на официално ПОО ”(стр. 16).

ECVET беше потвърден като приоритет в рамките на Програмата за учене през целия живот (2007-2013 г.) и в рамките на програма Еразъм+ (2014-2020 г.).