Обратно към ЦРЧР

Укрепване на системите за умения във времена на преход

юли 5, 2022

В подкрепа на политиката на Европейския съюз в областта на уменията CEDEFOP представи обобщение на тенденциите от European skills index (ESI).

Уменията са в основата на добре функциониращите икономики и приобщаващите общества. Политиките на Европейската комисия, насочени към уменията, заемат централно място през последните години. Настоящите и прогнозните тенденции на пазара на труда показват как технологичната промяна и трансформация променят много работни места и водят до повишени изисквания към квалификациите. А отминаващата пандемия доказа, че цифровите умения са защитили много служители от загуба на работните им места. Хората, които са се насочили към обучение, за да надградят уменията си, са компенсирали отчасти отрицателните ефекти от пандемията върху своето професионално развитие.

Европейските системи за професионално образование и обучение са изправени пред сериозно предизвикателство: да предоставят на младите хора широк набор от умения, така че да могат да навлязат и да се реализират в динамично развиващия се пазар на труда,да способстват за преквалификация на работещите възрастните, за да могат да се справят с промените и да преминат към по-дигитални и по-екологични работни места и всичко това да се случва своевременно.

Инвестирането в развитието на умения е лайтмотив, който обхваща множество области на политиките в ЕС. Правилната комбинация от ключови и специфични за работното място умения е от решаващо значение за реализирането на икономическите цели и социални амбиции.

Анализът и тълкуването на ESI показват, че въпреки че могат да бъдат идентифицирани някои общи модели и държавите могат да се учат една от друга, не съществува  универсална рецепта по отношение на развитието на умения. Важно е да се прави разлика между формирането на умения (развитие и активиране или „предлагане“ в системите за умения) и съчетаване (активиране и взаимодействието между търсенето и предлагането на умения), тъй като това са основните области, към които обикновено са насочени политиките.

Пълният текст на публикацията може да откриете на следния линк: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/9169

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР