Обратно към ЦРЧР

Публикация на CEDEFOP с обзор на професионалното образование и обучение в Европа

юли 7, 2022

Задълбочено проучване на Европейския център за развитие на професионалното обучение анализира връзката на ПОО с пазара на труда, разглежда необходимостта от промени в съдържанието и методите на учене и преподаване в системата и описва промените през последните 25 години. Докладът разглежда начина, по който знанията, уменията и компетентностите се диференцират в учебните програми през годините и как се организира обучението на различни места: в класни стаи, лаборатории, както и на реални работни места.

Представени са различни подходи при структурирането на учебните планове и програми, формулирането на резултати от ученето и динамиката при определянето на квалификациите. Описани са процесите на преминаване към по-голяма гъвкавост и индивидуален подход към нуждите на обучаемите лица, а така също и ролята на практическото обучение.

Добри практики при осигуряването на търсените от бизнеса умения са посочени от системите на Финландия, Норвегия и Словакия, а на фокус е поставен стремежът към по-голям акцент върху преносимите умения. Разгледани са тенденциите за връзката между специфичните за професията умения и общите познания в програмите за ПОО в редица европейски страни.

Целият доклад е достъпен на следния линк: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/5583

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР