Обратно към ЦРЧР

Стъпка напред с новия Европейски модел за учене

май 3, 2023

Европейската комисия публикува новата версия на Европейския модел за учене (ELM v3). Този първи многоезичен модел е ново постижение в областта на обмена на данни за ученето, което предоставя възможности за оперативна съвместимост и обмен на удостоверения. Като част от задачите, поставени пред платформата Europass, моделът ELM v.3 ще спомогне за постигането на целите на Европейската програма за умения, Европейското образователно пространство и Плана за действие за цифрово образование.

До днес почти всеки сектор, държава, ниво на образование и обучение предлагаше свой уникален начин за предоставяне на данни, свързани с ученето. Тази разпокъсаност не позволяваше оперативна съвместимост.

Създаден въз основа на отворени стандарти, ELM v.3 предоставя първия единен и изчерпателен модел на данните в Европейското образователно пространство, което позволява изграждането на истински трансевропейски системи. Докато предишните версии на модела за данни бяха предназначени главно за използване от Европейската комисия, тази нова версия е предназначена да служи като основополагащ модел за целия обмен на данни за обучението в Европа.

Чрез създаването на единен речник за обучението ще се подпомогне признаването на квалификациите и цифровите удостоверения в цяла Европа. Моделът е тестван с пилотни проекти в повечето държави членки, за да се гарантира, че са представени всички понятия, системи и видове учене.

ELM v3. позволява на доставчиците на обучение да използват инфраструктурата на Европейската комисия за изграждане и издаване на богати на данни цифрови удостоверения напълно безплатно.  Чрез него се визуализират данни за възможностите за учене, квалификациите, акредитацията и удостоверенията и интерпретирането им на 29 езика в портала Europass.

Източник: https://europa.eu/europass/en/news/launch-european-learning-model-new-step-interoperability-learning

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР