Обратно към ЦРЧР

Секторни фондове за обучение

юли 27, 2023

На проведена в Народното събрание кръгла маса на тема „Развиване на уменията и професионалната квалификация в контекста на Европейската година на уменията“, организирана от Икономическия и социален съвет (ИСС) бяха дискутирани предложения за промени в Закона за професионалното оборазование и обучение (ЗПОО).

На кръглата маса присъстваха министъра на труда и социалната политика г-жа Иванка Шалапатова, министъра на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков, председателя на Народното събрание г-н Росен Желязков, както и председателите на двете пряко свързани с този Закон комисии: Председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика и Председателя на Комисията по образованието и науката.

На форума Председателя на ИСС г-жа Зорница Русинова представи изготвено по предложение на Министерски съвет становище, свързано с промени в Закона за професионалното образование и обучение. Основните акценти в предложените промени са свързани с:

  • промяна подхода за подготовка на Списъка за професионално образование и обучение, чрез неговото окрупняване и осъвременяване;
  • усъвършенстване на системата на обучението чрез работа и извеждане на спецификите на обучението на възрастни, включително чрез разработване и приемане на нов закон, който да регламентира развитие на уменията на лица в трудоспособна възраст;
  • прекратяване прилагането на концепцията „единна стойност за всички“ и разработването на „индивидуализирани пътеки“ за обучение, което е  особено необходимо за нискоквалифицираните възрастни, които се нуждаят от широк набор от мерки и действия в продължаващото професионално образование и обучение, включително финансови (като секторни фондове за обучение, индивидуални сметки за обучение) и нефинансови стимули (като информиране, ориентиране, насочване, мотивиране, индивидуално обучение);
  • създаването на секторни фондове за обучение и т.н.

Като приложение към представеното становище е предложен проект на Наредба за създаване и управление на секторни фондове за обучение и въвеждане на индивидуални сметки за обучение, чрез която на практика се въвеждат европейските препоръки за индивидуалните сметки за обучение и микроудостоверенията.

Повече информация за проведеното събитие и представеното становището на ИСС за промени в ЗПОО може да се намери на следните линкове:

https://esc.bg/

https://esc.bg/wp-content/uploads/2023/05/ESC_4_036_2023.pdf

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР