Обратно към ЦРЧР

Резултатите от ученето – ключов инструмент за ПОО

юли 18, 2022

На 27-28.06.2022 г. се проведе, организирания от CEDEFOP Четвърти форум на тема: „Резултатите от ученето“. Във форума участваха 90 експерти и представители на заинтересовани страни в сферата на ПОО от 30 държави.

По време на двудневния форум бяха дискутирани различните роли на резултатите от ученето за модернизиране на системите на ПОО.  Фокусът на форума бевърху прилагането на резултатите от ученето за разработване на учебни програми, като се вземат предвид резултатите от последните проучвания на Cedefop за сравняване на квалификациите за ПОО и бъдещето на ПОО.

Откривайки събитието, заместник-директорът на Cedefop Мара Бругия представи работата на агенцията в областта на „резултатите от ученето“ през последните 15 години.

На форума бе представено ревизираното второ издание на „Европейския Наръчник за определянето, писането и прилагането на резултатите от ученето“, първото издание на който се прилага и при разработване на Държавните образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии в системата на ПОО в България- https://www.navet.government.bg/bg/media/CEDEFOP-Defining-writing-and-applying-learning-outcomes.pdf. Това методическо издание на Cedefop е адресирано към лица и институции, които участват активно в определянето и писането на резултатите от ученето в системата на образованието и обучението.

Използването на резултатите от ученето  оказва все по-голямо влияние върху дизайна и предоставянето на професионално образование и обучение (ПОО), като се фокусира върху това, което се очаква от обучаемия да знае, да може да прави и разбира в края на учебния процес. Споделеният фокус върху резултатите от ученето улеснява диалога между образованието и обучението и участниците на пазара на труда, както и между различните подсистеми на образованието и обучението.  Повишената прозрачност, предлагана от прилагането на резултатите от ученето, действа като важна отправна точка за широк кръг заинтересованистрани: политици, участници на пазара на труда и учители в ПОО, което улеснява анализирането на съответствието между изискванията за умения и разпоредбите за образованието и обучението. Фокусът върху резултатите от обучението позволява по-систематичен анализ и сравнение на съдържанието и профила на квалификациите, трансверсалните умения и ключовите компетентности. 

Работата на Cedefopобластта на резултатите от ученето, включително и публикуването на насоки, оказва позитивно влияние и подпомага държавите при разработването на квалификациите, учебни програмите и методите на учене, вкл. за оценка и при валидиране.

Всички материали от проведения Четвърти форум, организиран от Cedefop са достъпни на следния линк: https://www.cedefop.europa.eu/en/events/4th-policy-learning-forum-learning-outcome.

 Приложение:Второ издание на „Европейския Наръчник на Cedefop за резултатите от ученето“

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР