Обратно към ЦРЧР

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ПОРТУГАЛИЯ

окт. 20, 2022

Осигуряване на равни възможности и подкрепа за интеграцията на уязвимите групи са основните характеристики на системата.

ПОО в Португалия предлага широка гама от програми, гъвкави по вид и продължителност. Около 40% от учещите в средното образование се обучават в програми за ПОО. Националната квалификационна система реорганизира ПОО в единна система, в която учебните планове водят до двойно сертифициране. ПОО за възрастни е неразделна част от националната квалификационна система, включваща програми за образование и обучение за възрастни и признаване и валидиране на предишно обучение. В отговор на предизвикателствата, породени от пандемията COVID-19, Португалия се фокусира върху съживяването на обучението за възрастни, като подкрепи, както повишаването на квалификацията и преквалификацията на възрастните, така и прехода към цифрова икономика.

Хоризонталната и вертикалната пропускливост е важен елемент от системата за образование и обучение в Португалия, като осигурява връзки не само между различните програми за ПОО, но и между общото и професионалното образование. Националната квалификационна система (sistema nacional de qualificações, SNQ), въведена през 2007 г. и актуализирана през 2017 г., е ключов елемент в развитието на професионалното обучение. SNQ интегрира съществуващите квалификационни подсистеми и подобрява качеството на квалификациите, като улеснява достъпа и напредъка на пазара на труда.

Програмите за ПОО в рамките на SNQ водят до двойно сертифициране: общообразователно и професионално. Някои от основните цели на SNQ са: насърчаване на средното образование като минимално постигнато ниво на образование; подпомагане наобучението и професионалното развитие на хората; адаптиране на програмите за ПОО към нуждите на пазара на труда; създаване на по-адаптивно и гъвкаво ПОО по отношение на перспективата за учене през целия живот; усъвършенстване на процеса на признаване, валидиране и сертифициране на компетентности; насърчаване на равните възможности и подпомагане на интеграцията на уязвимите групи.

В средното ПОО има няколко програми: професионални, програми за чиракуване, специфични учебни програми и специализирани програми в областта на изкуствата.

На ниво след средно образованиесъществуват програми за технологична специализация, а въввисшето образование има професионални технически програми, които са с кратък цикъл на обучение.

Програмите за образование и обучение за млади хора (cursos de educação e formação de jovens, CEF) са програми за начално ПОО (IVET). Те са част от задължителното образование и от системата за формално образование и обучение. Обучаемите могат да избират между четири вида програми (от 1 125 до 2 109 часа), въз основа на образователното ниво, което са постигнали преди това. Успешно завършилите получават съответните кредити за ПОО.Основните цели на тези програми са да намалят броя на преждевременно напусналите образованието и обучението, като предлагат гъвкави учебни пътеки и помагат на учещите да навлязат на пазара на труда.

Програмите CEF се предоставят от мрежа от държавни, частни и кооперативни училища; професионални училища; центрове за професионално обучение; акредитирани доставчици на обучение, свързани с местни власти, предприятия или бизнес организации, социални партньори и местни или регионални асоциации.

ПОО за възрастни е неразделен елемент от SNQ, като в процеса на обучение и повишаване на уменията на възрастните се използва широко възможността за признаване на предишно обучение.

Сертифицираното модулно обучение (formações modular es certificadas) стартира през 2008 г. и е насочено към лица, които са навършили 18 години. Обучавани под тази възраст могат да бъдат приети, ако докажат, че са участници на пазара на труда. Това обучение е насочено към тези, които не са завършили основно или средно образование, нямат необходимите умения за навлизане или напредък на пазара на труда, или трябва само да посещават определени модули, за да получат пълна квалификация. Модулното обучение позволява на възрастните да създават или да следват персонализирани гъвкави курсове с различна продължителност.

Процесът на признаване, валидиране и сертифициране на компетенциите има за цел да идентифицира компетенции, придобити въвформална и/или неформалнасреда, или в рамките на житейския и професионален опит. Състои се от две възможности за оценка: в общообразователен и в професионален план, като всякае базирана на различен набор от стандарти.

Физическите лица могат да започнат процедура на признаване, валидиране и сертифициране на компетентности в центроветеQualifica по всяко време на годината. В Португалия има около 300 центъра, които приемат кандидати, които са навършили 18 години.

Източник: CEDEFOP 2021

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР