Обратно към ЦРЧР

Представителите на Националния екип по Професионално образование и обучение към ЦРЧР, взеха участие в обучителен семинар по Проект „E-QUALITY – Digital education for social and financial inclusion and gender equality“, финансиран по Програмата за външни дейности на ЕС

юли 29, 2022

На 18.07.2022 г. и на 19.07.2022 г. г-жа Емилияна Димитрова и г-жа Пенка Николова, национални експерти по професионално образование и обучение (ПОО) към Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), взеха участие в обучителен семинар за представители на киргизските образователни институции, организиран по Проект „E-QUALITY – Digital education for social and financial inclusion and gender equality“, финансиран по Програмата за външни дейности на ЕС.

Обучителният семинар бе проведен в периода 18.07 – 22.07.2022 г. в гр. София от страна на водещия партньор по проекта – Българска камара за образование наука и култура (БКОНК). Събитието бе открито от г-жа Мариета Георгиева, Зам-министър на образованието и науката на Република България.

Темата на презентацията на г-жа Емилияна Димитрова бе „Български практики в днешния ден и политики за бъдещето на професионалното образование и обучение“. Г-жа Пенка Николова взе участие с презентация, озаглавена „Инструменти за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение на национално ниво“.

Благодарност за изнесените презентации и представената обширна и подробна информация в последвалите дискусии от страна на националните експерти по ПОО към ЦРЧР бе изказана лично от г-жа Гулнура Мамирова, Началник на Дирекцията за професионално образование и обучение на Министерство на образованието и науката на Киргизката република, г-н Еркинбек Каримов – Водещ специалист по професионално обучение и обучениев Министерство на труда, социалното осигуряване и миграцията, проф. Светлана Сирмбард – Ректор на Университет АДАМ, Киргизстан и Председател на Експертната група по качеството по Проект „E-QUALITY – Digitaleducationforsocialandfinancialinclusionandgenderequality“, финансиран по Програмата за външни дейности на ЕС, както и от г-жа Нуркиз Суеркулова –  Национален координатор от киргизка страна на по същия проект в киргизката организация – партньор „Междунарона агенция за осигуряване на качеството – InAQA”.

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР