Обратно към ЦРЧР

ПОО В СЛОВЕНИЯ – НАЙ-ВИСОК ДЯЛ В ЕС-27 НА ОБУЧАВАНИТЕ В ПОО В ГОРНАТА СТЕПЕН НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАЙ-НИСЪК ПРОЦЕНТ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАЩИТЕ УЧИЛИЩЕ.

окт. 31, 2022

Професионалното образование и обучение (ПОО) играе важна роля в Словения. Привлекателността на ПОО е висока,  като словенската система за образование предлага възможности за напредък, както хоризонтално, така и вертикално – различните програми дават възможности за учене в процеса на работа, във вътрешнофирмени центрове за обучение или чрез наскоро възстановеното чиракуване в тригодишното гимназиално ПОО; както и с разработени политики относно предоставянето на стипендии за професионално обучение.

Програми за професионално образование и обучение се предлагат на ниво средно и висше образование за младежи (редовно) и възрастни (задочно). ПОО в Словения е диверсифицирано в различни типове програми и начини на предоставяне (например, в училище и като стажове), което води до различни видове квалификации и следователно предлага различни възможности за напредък.

Програмите за гимназиално и висше професионално образование и обучение са базирани на придобиването на компетенции и са оформени на модулен принцип. Завършването на определен брой професионални модули води до професионална квалификация и съответния брой кредити за ПОО.

Докато програмите за висше професионално образование и обучение се фокусират върху професионалните модули, програмите за гимназиално професионално образование и обучение включват и общообразователни предмети. За всеки професионален модул се подготвя пакет от изисквания на национално ниво, включващ общи цели, професионални компетентности и учебни резултати, които трябва да бъдат постигнати в края на модула.

Повече от две трети от младите учещи в ПОО са записани в технически програми за обучение, което показва пред почитания към програми, които предлагат завършване на гимназиално ниво и възможност за преминаване към висше образование.

Завършилите получават индивидуален Europass сертификат на словенски и на английски език като допълнение към документите за завършено образование.  Професионалната пътека в гимназиалния етап на образование предлага висок дял на учене, основано на реална работна практика – около 40% от програмата за обучение се изпълнява в училищни работилници, лаборатории или вътрешно фирмени центърове за обучение, както и като обучение на реално работно място. В този случай се изисква сключване на договор за обучение на реално работно място, определящ задълженията на всички страни, продължителността на обучението и компетенциите, които трябва да се придобият. Договорът се подписва от училището, работодателя и обучаемите или техните законни настойници.

Програми за мигранти

Образованието и обучението на мигранти е в ресора на Министерството на вътрешните работи.  Първоначалната образователна интеграция на мигранти започва да функционира от 2011 г. Това е 180-часова образователна програма за мигранти, състояща се отначален (60-часов) и продължаващ (120-часов) модул.

Валидиране на неформалното и самостоятелно учене

Словенската система за образование и обучение отчита факта, че хората учат по много различни начини. И затова съществуват различни възможности за валидиране, които се регулират от законодателството. Установени са два основни регламентирани начини,водещи до признаване на знания, придобити чрез неформално учене:  признаване на професионални компетенции на пазара на труда (национална система за професионална квалификация) и създаване на възможност за хората да се ангажират с продължаване на формалното си образование за постигане на по-високо образователно ниво.

Националното удостоверяване на професионални квалификации позволява признаване на компетенциите, придобити в различна учебна среда и получаване на официално призната професионална квалификация, която може да се използва в различни работни среди. Националната квалификационна рамка служи като основа за процеса на проверка и валидиране. Наред с изискванията към кандидатите, там се определят изискванията към доставчиците на валидиране, както и към членовете на комисиите по валидирането.

Професионалното ориентиране е неразделна част от процедурата за признаване и валидиране на професионалните умения. Консултанти информират кандидатите за процедурата през която трябва да преминат, дават съвети за подходящи квалификации и им помагат да създадат лично портфолио.

Чиракуването в професионалното образование е въведено със Закона за чиракуването (2017 г.), който е изготвен в социален диалог между различни министерства и камари. Много малки и средни предприятия с готовност взимат участие в подготовката на този нов вариант за обучение на младежите. Направените оценките показват удовлетворение от този тип обучение и необходимост от продължаване на работата върху споделената визия за ПОО сред заинтересованите страни, както и по-целенасочена финансова и нефинансова подкрепа за МСП, участващи в обучение чрез чиракуване.

Програмите за висше професионално образование с кратък цикъл на обучение са добре интегрирани в икономическата среда и отговарят на нейните нужди. В тяхната стратегия за развитие е заложено съчетаването на цифрови и зелени компетенции, разработването на програми за специализирано и продължаващо обучение, адаптиране на начините за финансиране на висшите професионални училища и постигане на по-добро качество на практическото обучение и кариерното ориентиране.

Източник: CEDEFOP – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР