Обратно към ЦРЧР

ПЕРМАНЕНТНОТО РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗИ

мар. 7, 2023

Европейската година на уменията отваря възможности на пермакризата да се отговори с „пермаскилинг“ (permaskilling)

 

Непрекъснатото развитие на умения се оформя като приоритет за страните от обединена Европа с оглед на поредните кризи, пред които е изправено съвременното общество. Европейската година на уменията ечудесна възможност да се отговори на пермакризата с „пермаскилинг“. Това е равносметката от обмена на мнения на изпълнителния директор на CEDEFOP г-н Юрген Сибелс членовете на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) – органът на ЕС, който представлява социалните партньори – работодатели, синдикати, социални и професионални организации. „Пермаскилинг“ се утвърждава като ново понятие, което означава перманентно развитие на уменията. Чрез него се фокусира вниманието върху необходимостта от целенасочени действия за изграждане на компетентна работна сила. Същността на перманентното развитие на уменията (permaskilling) включва:

  • непрекъснато учене и придобиване на нови умения (new skills);
  • повишаване на равнището на съществуващи, придобити вече умения– за постигане на по-високо ниво на изпълнение на практикуваната професия (upskilling);
  • придобиване на нови умения с цел преквалификация – особено важно за безработни лица (reskilling).

През 2023 г. CEDEFOP ще продължи да работи за утвърждаване на перспективата на професионалното образование и обучение, за развитие на уменията и за цифровия и екологичен преход. Революцията в областта на уменията трябва да се състои в разширяване на потенциала за учене на работните места, в преодоляване на дефицита от умения, в насърчаване на мобилността и намаляване на несъответствията между уменията, придобивани по време на обучението и изискванията на пазара на труда. Според г-н Сибел изследователската работа на CEDEFOP в области като прогнозиране на уменията и проследяване на търсенето на пазара на труда става още по-ценна. Анализът на някои от заключенията в изследването European skills and jobs survey показва, че съществува огромен потенциал за дигитално учене:

  • Всеки пети възрастен работник от ЕС+ би могъл да се възползва от допълнително обучение в базисни цифрови умения – навигация в интернет;
  • Между 30 и 40% от работната сила в ЕС+ може да бъде допълнително обучена в основни умения за текстообработка и използване на електронни таблици;
  • От 70 до 90% от възрастните работещи могат да бъдат придобият умения за напреднали, като управление на бази данни, компютърно програмиране или кодиране.

Непълното използване на знанията и уменията на работното място е друг аспект, на който следва да се обърне внимание.

Предоставянето на европейски средства за образование, обучение и професионална квалификация е добра мярка за осигуряване на заетост и за преодоляване на последиците от кризите, породени от пандемията от Ковид-19, икономическата нестабилност и войната в Украйна. Специално внимание би следвало да се отдели на продължаващото ПОО и на предприемачеството. Предприемачеството може само да спечели от професионалното образовани и обучение, тъй като универсалните умения, които то осигурява насърчават творчеството и иновациите.

Източник: https://www.cedefop.europa.eu/en/news/permaskilling-tackle-permacrisis

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР