Обратно към ЦРЧР

Осигуряване на качество в ПОО: Последни национални инициативи на Националните референтни точки на EQAVET

юли 16, 2022

Националните референтни точки на EQAVET (Европейска референтна рамка за осигуряване на качеството в ПОО)  бяха изключително активни през пролетта на 2022 г. с различни инициативи в сферата на осигуряване на качеството в ПОО. Инициативите включват: разработването на инструмент за оценка на качеството на дистанционното обучение и обучението с помощта на цифрови инструменти в Хърватия; въвеждането на нова програма за обучение без откъсване от работа за учители и обучители в ПОО в Унгария и нови насоки за прилагане на система за качество за институциите за ПОО в Латвия. Освен това Словакия отбеляза месец на качеството на ПОО през април 2022 г., а Испания въведе нов закон за организацията и интегрирането на професионалното обучение, който включва система за качество, съобразена с рамката EQAVET.

  1. Разработване на инструмент за оценка на качеството на дистанционно обучение и обучение с помощта на цифрови инструменти в Хърватия

В рамките на проекта EQAVET National Reference Point Агенцията за професионално образование и обучение и образование на възрастни разработва инструмент за оценка на качеството на дистанционното обучение и обучението с помощта на дигитални инструменти. Тази необходимост беше призната по време на блокирането на COVID-19, когато доставчиците на ПОО бяха изправени пред предизвикателството да се адаптират към виртуалната среда за преподаване и учене. През февруари 2022 г. беше сформирана фокус група от представители на шест професионални училища, които да работят по дизайна на инструмент за оценяване.

  1. Управление на качеството в институциите за ПОО – програма за обучение без откъсване от работа за учители и обучители в ПОО в Унгария

Официалните институции за ПОО в Унгария се подготвят за разработването, прилагането и функционирането на национална система за управление на качеството (QMS), която се основава на самооценка и на рамката EQAVET.През март и април 2022 г. 700 ръководители, както и учители, обучители, членове на екипи за управление на качеството от 350 официални институции за професионално обучение и обучение от 41 центъра за професионално обучение се обучават за разработване, прилагане, методи и техники на специфична система за управление на качеството за ПОО. Центърът за подкрепа на иновативното обучение отговаря за организацията, акредитацията и мониторинга на обучението без откъсване от работа в рамките на новата Национална система за повишаване на квалификацията на учители и обучители в ПОО. Членове на унгарската експертна мрежа EQAVET допринесоха за рзработване на програмата, материалите и провеждането на обучението. След обучението институциите за ПОО трябва да разработят своята система за управление на качеството до 31 август 2022 г.

  1. Учебно посещение в Националната референтна точка на EQAVET в Италия

Италианската национална референтна точка EQAVET в Италия беше домакин на учебно посещение за институционална делегация от Турция на 25 март 2022 г. Проучвателното посещение даде възможност на турските участници да научат повече за осигуряването на качество в професионалното образование и обучение, включително и за последните реформи в Италия и работата, която са свършили за прилагане на нови стратегии и повишаване на културата на качеството в ПОО в съответствие с EQAVET.

Посетете уебсайта на италианската национална референтна точка EQAVET за повече информация относно учебното посещение (работният език на уебсайта е италиански).

  1. Латвия: Нови насоки за прилагане на система за качество за институциите за ПОО

В латвийския закон за образованието е включено ново правило, което изисква образователната институция да разработи своя система за качество. Предвижда се системата за качество да комбинира самооценка и зачитане на принципите на доброто управление съгласно принципите на ISO за образователни организации. Разработените насоки ще помогнат на институциите за ПОО при прилагането на системата за качество.

  1. Месец на качеството на ПОО стартира в Словакия

Април 2022 г. е обявен за месец на качеството в ПОО. Инициативата е обявена за първи път от Държавния институт за професионално образование (ŠIOV) в сътрудничество с Министерството на образованието, науката, изследванията и спорта на Словашката република (Министерство) и Съвета на работодателите. Месецът ще подпомогне осведомеността за ПОО и ще насърчи осигуряването на качество в ПОО по толкова сложен и видим начин. Програмата от дейности включва събития за доставчици на ПОО, регионални администрации, национални органи, работодатели и други участници, като общи дискусии, презентации, обучения и конференции, придружени от множество статии с фокус върху осигуряването на качество. Той също така включва обучение за координатори по качеството в училищата, дейност за партньорско обучение за регионални администратори,

Посетете уебсайта на Словашката национална референтна точка и страницата във Facebook, за да прочетете повече за събитията (работният език на двете страници е словашки).

  1. Преработен уебсайт на испанското Министерство на образованието и професионалното обучение

Уебсайтът на испанското Министерство на образованието и професионалното обучение е преработен и ще включва всички дейности, свързани с EQAVET, които се извършват от Генералния секретариат за ориентиране и учене през целия живот към Министерството на професионалното обучение. Ще бъдат добавени публикации, включително документация, бюлетини, новини за срещи, дейности за партньорско обучение и уебинари.

Посетете уебсайта тук (работният език на уебсайта е испански).

  1. Нови закони, въведени в Испания за организацията и интегрирането на професионалното обучение в Испания

През м. март 2022 г. в Испания беше одобрен първият органичен закон за организацията и интегрирането на ПОО. Цялото професионално обучение, включително началното и продължаващото ПОО, е интегрирано за първи път в органичен закон и се основава на EQAVET. Новият закон установява уникална, модулна и гъвкава разпоредба за ПОО, подредена в обучителни пътеки, която позволява преминаване през пет възходящи степени (A, B, C, D и E). Обучителният опит на всяко лице ще бъде записан в новия „Национален регистър на професионалното обучение“, достъпен за всички граждани и те могат да получат актуализиран отчет за обучението и професионалния си живот. Министерството на образованието и ПОО в Испания също създава и нов модел за професионално ориентиране.Посетете уебсайта на испанското Министерство на образованието и професионалното обучение , за да научите повече за новия закон (работният език на уебсайта е испански).

Източник:  https://ec.europa.eu/newsroom/empl/items/736898/en

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР