Обратно към ЦРЧР

МОНИТОР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ЗА 2022 Г. БЪЛГАРИЯ

ное. 23, 2022

Докладите по държави от „Обзора на образованието и обучението“представят и оценяват актуалното и текущо развитие на политиката на всички образователни степени в държавите-членки на ЕС.

Те предоставят на читателя по-задълбочена информация за резултатите на държавите по отношение на целите на равнище ЕС, договорени в рамките на Европейското образователно пространство. Докладите се основават на най-актуалните налични количествени и качествени данни.

Докладът за всяка от държавите е структуриран в шест Раздела и съдържа следната информация:

  • В Раздел 1 е представен статистически преглед на основните показатели в областта на образованието и обучението.
  • В Раздел 2 вниманието е насочено към начина, по който държавата-членка се е справила или се справя с едно от предизвикателствата в областта на образованието.
  • В Раздел 3 е застъпено образованието и грижите в ранна детска възраст.
  • В Раздел 4 се разглеждат политиките в областта на училищното образование.
  • В Раздел 5 е застъпено професионалното образование и обучение и обучението на възрастни.
  • В Раздел 6 се разискват мерките в областта на висшето образование.

Освен докладите по държави, е публикуван и Сравнителен доклад, който проследява напредъка към постигане на целите на ниво ЕС, договорени като част от стратегическата рамка на ЕИП. Бяха определени седем цели на ниво ЕС и този доклад ги допълва с множество подкрепящи показатели, за да хвърли светлина върху контекста и възможните политически лостове. Изданието за 2022 г. започва с нов индикатор на ниво ЕС като широка мярка за справедливостта на системите за образование и обучение в ЕС.

Подробна информация за Сравнителния доклад за 2022 г. и за Докладите по държави е публикувана на следния линк: https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2022/en/country-reports/bulgaria.html

Приложение:

Обзор на образованието и обучението, България, 2022 г.

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР