Обратно към ЦРЧР

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

май 22, 2023

В изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост е разработен Проект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, който е предложен за публично обсъждане.

Основната цел на Проекта е да се модернизира системата на професионалното образование и обучение в съответствие с новите икономически условия и диамично променящите се условия на пазара на труда.

Основните акценти в предлагания законопроект са насочени към:

– приемане на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение, в който структурните елементи като специалности се заличават, а към съществуващите елементи се добавят нивата по Европейската квалификационна рамка, нивата по Националната квалификационна рамка, и съотносимите длъжности съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите;

-оптимизиране на процесите за актуализация на списъка на защитени професии и на списъка на професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Промяната е свързана с отпадането на специалностите;

– създаване на ясен ангажимент за браншовите и отрасловите организации на работодателите, както и за браншовите синдикални организации, за участието им в процеса по оценяване на качеството на професионалното образование и обучение;

– въвежданена възможност за обучение от разстояние в електронна среда за лица, навършили 16 години по преценка на директора на институцията при определени условия;

-усъвършенстване на системата за валидиране на професионални знания, умения и компетентности с цел разширяване на достъпа, облекчаване и осъвременяване на процедурата;

-въвеждане на по-благоприятни условия за осъществяване на дейността на ЦПО.

Бележки по предложените промени се приемат до 09.06.2023 на следния адрес: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7616

Всички предлагани промени в Проекта за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение могат да бъдат намерени на следните линкове:

https://parliament.bg/bg/bills/ID/78174

https://www.mon.bg/bg/100164

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7616

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР