Обратно към ЦРЧР

Ключови компетентности за всички: подход за учене през целия живот към уменията

февр. 21, 2023

Европейската платформа за учене през целия животт (Lifelong learning platform – LLLP) адресира насочени към бъдещето въпроси в областта на образованието и обучението на годишна база. Тазгодишната тема ще бъде разгледана по време на различни събития и срещи на кръстопътя между шведското и испанското председателство на Съвета на ЕС, като същевременно се гарантира, че годишната тема за 2023 г. е тясно свързана с Европейската година на уменията:

Сърфирайки във вълната на една бързо развиваща се и непрекъснато променяща се реалност, Европейската комисия обяви 2023 г. за Европейска година на уменията. Това решение идва от необходимостта да се отговори на несъответствието между нуждите от заетост и образователните сектори, но разкрива визия, която поставя образованието като спаринг партньор на пазара на труда. Вдъхвайки нов живот в неотдавнашните препоръки на Съвета относно индивидуалните акаунти за обучение и микрокредитите, в работата по валидиране и признаване и имплицитно в Актуализираната програма за умения, съобщението разкрива опасността от обединяване на обучението и адаптирането за справяне с всяко предизвикателство на сегашното ни време, до участието на пазара на труда.

Европейската платформа за учене през целия животт (Lifelong learning platform – LLLP) би искал да подчертае, че това крие риск от пренебрегване на ключовите компетенции, от които гражданите се нуждаят за живота. Трансверсалните компетенции могат да се използват в голямо разнообразие от ситуации в живота и на работното място и представляват правилната комбинация от знания, умения и нагласи, които в крайна сметка правят по-добри, по-активни граждани, които намират удовлетворение в работата си и са способни да се адаптират бързо към темпови промени. Критичното мислене, решаването на проблеми и дигиталната грамотност обхващат сектори, области, задачи, епохи и животи. Трансверсалните компетенции неумолимо водят до преосмисляне на процесите на валидиране и насочване: как да направим тези умения по-ясни и да вградим научените уроци в разпоредбите за валидиране и насочване е решаващо начинание за по-широката образователна общност. LLLP ще настоява да се даде еднаква видимост на всички ключови компетенции, придобити в неформална и неофициална среда.

При модернизирането на системите за образование и обучение е изключително важно да се приеме подход за учене през целия живот и да се въведат реформи по холистичен начин, за да се изградят наистина приобщаващи и устойчиви общества за учене. Осигуряването на обучаемите с необходимите трансверсални умения за навигация в съвременните морета е основно начинание на всички образователни сектори. Тъй като на 20% от младите хора липсват основни умения и само 11% от възрастните участват в учене през целия живот, крайно време е да се измести фокусът от пазара на труда към ключовите компетенции за учене през целия живот и Европейската рамка за личностно, социално и учене да научите ключова компетентност.

Чрез тази годишна тема и свързаните с нея изследвания, LLLP желае да се застъпи за преминаване към парадигма за учене през целия живот, където подкрепата на потенциала на индивида е ключовият ръководен принцип и техният път на учене не е подчинен на външни нужди, а по-скоро има за цел да ги оборудва с напречни и универсални компетенции. Това означава, че хората имат свободата да избират обучение по свой избор, независимо дали е свързано със специфични нужди на пазара на труда или не; и че е осигурено еднакво признаване и стойност за всички видове учебни среди (формални, неформални, самостоятелни), както и възможността за безпроблемно преминаване между тях (LLLP, 21st Century Learning Environments). Цялото учене е ценно за едно проспериращо и справедливо общество.

Подтеми

  • Системно ниво: Успешни политики за трансверсални компетенции за учещи се и устойчиви общества
  • Ниво на доставчик: Вграждане на трансверсални компетенции във формални, неформални и неофициални учебни среди
  • Ниво на обучаем: Придобиване на необходими трансверсални компетентности за активно участие чрез неформално и самостоятелно учене и тяхното валидиране и признаване.

Искате ли да участвате в определянето на позицията на LLLP? Свържете се с на policy@lllplatform.eu

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР