Обратно към ЦРЧР

ИНДИВИДУАЛНИТЕ СМЕТКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ: СЪЩНОСТ И ИНОВАТИВНИ АСПЕКТИ

юли 14, 2022

Препоръката стъпва на осъзнаването, че, за да се гарантира устойчив растеж в този динамичен и комплексен свят, трябва да се създадат условия за разгръщане на потенциала на всеки човек. Въпреки предприетите мерки до този момент несъответствията между уменията и изискванията на пазара на труда се задълбочават. Този факт ще е пречка както по отношение на прехода към по-екологична икономика, така и към цифровия преход.

В съобщението на Комисията относно Европейската програма за умения запостигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост ииздръжливост(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0274&from=bg )са обявени 12 действия, които да предизвикат „революция“ в уменията и да променят парадигмата на политиките в тази област. С едно от тези действия се представя и инициативата относно индивидуалните сметки за обучение. От анализа в оценката на въздействието става ясно, че има два основни проблемни фактора:

 • лицата получават недостатъчна финансова подкрепа за обучение, включително за преодоляване на бариери с оглед отделяне на време за обучение,
 • липсва достатъчно мотивация за започване на обучение.

С оглед на преодоляването на тези проблемни фактори,Препоръка към държавите членки включва:

 • подпомагане на всички възрастни в трудоспособна възраст с оглед достъпа до обучение, включително за преходи в професионалния живот и независимо от техния трудов статус или статус на трудова заетост,
 • увеличаване на стимулите и мотивацията на лицата да искат да се обучават.

Държавите членки се приканват да създадат индивидуални сметки за обучение, което се възприема като „олицетворение на правото на учене през целия живот“.Индивидуалните сметки за обучение представляват средство, позволяващо на лицата да участват в значими за пазара на труда обучения, иосигуряват благоприятна рамка, включително възможности за насоки и валидиране. Очакването е, че заедно с микроквалификациите се гарантира, че лицата, използващи своите индивидуални сметки за обучение, имат увереност по отношение на качеството и признаването на техните усилия и резултатите от учене. Двете инициативи стимулират разбирането в индивида за пряка полза и осигуряват необходимия достъп. Също така се очаква, че инициативата може да доведе и до по-ефективно използване на средствата на ЕС за развитие на умения и интеграцията на европейския пазар на труда чрез трудова мобилност.

През 2021 година Комисията извършва оценка на въздейсвието на политиката, която в края на същата година е обсъдена с Комитета за регулаторен контрол. Вариантите на политиката се различават по отношение на модела на предоставяне на права на обучение (ваучери за обучение или лични сметки), размера на целевата група и свободата на всяко лице да избира възможности за обучение. Предпочитаният вариант на политиката е:

 • на всички възрастни в трудоспособна възраст да бъдат предоставени права на обучение под формата на лични сметки,
 • сумите да бъдат модулирани според необходимата подкрепа,
 • лицата да имат възможност да избират свободно между възможностите за обучение, чието качество, съгласуваност с изискванията на пазара на труда и признаване се гарантират чрез вписването им в публичен регистър.

Този вариант се приема за най-ефективен с оглед постигането на целите на инициативата, защото води до цялостно ограничаване на пропуските и фрагментацията в предоставяната подкрепа и същевременно адаптира обучението към индивидуалните нужди. Основните очаквани резултати са свързани с по-високи заплати, по-висока производителност на предприятията, по-високо БВП и социална кохезия.

Иновативните аспекти на това предложение са в няколко направления:

 • индивидът е поставен в самата основа на развитието на уменията и има цялата власт и контрол,
 • целевата група обхваща всички възрастни в трудоспособна възраст,
 • държавите членки трябва да балансират между универсален подход и модулиране на финансирането според нуждите на лицата (универсален, но дифенециран подход),
 • споделяне на разходите между различни източници на финансиране (публични органи, работодатели),
 • натрупване на индивидуални права на обучение за определен период от време,
 • благоприятна рамка за улесняване на възприемането и използването на възможностите за обучение, професионално ориентиране и валидиране,
 • създаване на единен публичен национален регистър на признатите предложения за обучение, професионално ориентиране и валидиране с гарантирано качество,
 • създаване и поддържане на единен национален цифров портал, който е леснодостъпен през мобилни устройства,
 • чрез платения отпуск за обучение работниците могат да продължат да получават заплата или заместващ доход по време на периодите на обучение с продължителност от няколко дни до няколко месеца.

Повече за Препоръката можете да намерите ТУК https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2022/06/16/council-recommendation-on-individual-learning-accounts-to-boost-training-of-working-age-adults/

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР