Обратно към ЦРЧР

Европейският център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP инициира проучване за микроудостоверенията

дек. 15, 2022

Във връзка с прилагането на Препоръката на Съвета от 16 юни 2022 година относно европейски подход към микроудостоверенията с цел стимулиране на ученето през целия живот и пригодността за заетост (2022/C 243/02) CEDEFOP публикува въпросник, който има за цел да се установи уместността и практическата приложимост на мукроудостоверенията за различни целеви групи.

Въпросникът е разработен в няколко версии – за работещи, работодатели, обучаеми лица (ученици и възрастни) и безработни и е достъпен на 8 езика. Гражданитемогат да попълнят въпросника, в който да опишат опита и мнението си за ролята на микроудостоверенията в подкрепа на ученето през целия живот.

Линкове за достъп може да бъдат открити тук:

Националният експертен екип по ПОО Ви приканва да се включите и представите Вашето мнение в една от гореизброените категории.

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР