Обратно към ЦРЧР

Европейската рамка на дигиталните умения и пазара на труда

февр. 28, 2023

Процеса на дигитализация е основен приоритет, заложен в европейски и национални документи и е в пряко връзка с развитието на икономиката на всяка страна.

Придобиването на умения и тяхното своевременно актуализиране е приоритетна задача за подпомагане на подготовката на работната сила за следкризисния период. Новите структурни тенденции на пазара на труда изискват повишаване на квалификацията, преквалификация и подобряване на тези уменията, както на безработните, така и на заетите лица. Очаква се системата на ПОО също да отговори на тези потребности и да осигури необходимите дигитални умения на обучаемите за пълноценната им реализация на пазара на труда. В подкрепа за развитие и усъвършенстване на дигиталните умения, на европейско ниво са създадени редица документи, един от които е и Европейската рамка на дигиталните умения (последна редакция DigComp2.2).

Първа стъпка за установяване на конкретните потребности от дигитални умения e извършването на анализ на актуалното състояние, който цели набелязване на мерки за развитие и усъвършенстване на дигиталните умения, както на обучаемите, така и на работната сила.

Проучване и анализ на потребностите от дигитални умения, извършен от БТПП, може да бъде намерен тук.
https://www.bcci.bg/bulgarian/projects/BeDigital/analysisBeDigital.html

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР