Обратно към ЦРЧР

Доклад от Годишната среща на мрежата EQAVET за 2023 г.

сеп. 13, 2023

На 15-16 юни 2023 г. в Стокхолм, Швеция е проведена Годишната среща на мрежата на EQAVET (Европейска референта рамка за осигуряване на качеството в ПОО). Годишната среща на мрежата на EQAVET цели да се направи преглед на напредъка и да се обсъдят бъдещи дейности в сферата на осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение.Европейската референтна рамка за осигуряване на качеството възниква от Препоръката на Европейския парламент и Съвета от 2009  г. като общоевропейска рамка за подкрепа на осигуряването на качество в професионалното образование и обучение (ПОО) в цяла Европа. Национална референтна точка на мрежата на EQAVET за България е Министерството на образованието и науката.

В проведената Годишна среща участваха 72-ма участника от 29 държави (включително 3 държави, които не са членки) –представители на Националните референтни точки (NRP) на EQAVET, служители от Европейската комисия, от Европейската фондация за обучение, от CEDEFOP и тематични експерти в сферата на ПОО.

На годишната среща са разгледани набор от теми, свързани с осигуряване на качество на професионалното образование и обучение (ПОО) чрез презентации и интерактивни дискусии.

По време на Годишната среща Европейската комисия подчерта фокуса върху цифровия преход и очерта набор от дейности, свързани с Европейската година на уменията. В панелната дискусия членовете на мрежата EQAVET обсъдиха как доставчиците на ПОО могат да въведат дигитално обучение и да подобрят цифровите умения и как да се гарантира качеството.

Проведени са и три паралелни семинара по следните теми:

  • Осигуряване на качеството на продължаващото професионално образование;
  • Подобряване на мониторинга на ПОО чрез механизъм за проследяване на завършилите;
  • Осигуряване на качеството на системите за валидиране на неформалното и самостоятелното обучение.

Планирано е провеждането на Годишната среща на мрежата EQAVET за 2024 г. да се проведе през м. юни в Белгия.

Източник на информацията относно проведената за 2023г. Годишна среща: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&newsId=10647&langId=en

Национален експертен екип ПОО към ЦРЧР