Обратно към ЦРЧР

БЪДЕЩЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПА – НОВ ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД НА CEDEFOP

авг. 15, 2023

Бъдещето на професионалното образование и обучение все още не е написано, но проучванията на европейско ниво на неговото развитие значително подпомагат неговия напредък. Това е един от изводите, който се откроява в новия доклад на Cedefop за ПОО в Европа. В доклада се предоставя полезна информация за това как се е развивало професионалното образование и обучение през последните 30 години с акцент върху постепенната трансформация и сближаване между образователните системи в европейските страни.

Резултатите и обобщенията са на база изследвания през последните 3 години, направени от европейски експерти и проучване на казуси и практики за съдържанието на ПОО и връзката между първоначалното и продължаващото професионално образование и обучение.

С пълния текст на публикацията можете да се запознаете тук: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/3094

Анализът в доклада показва, че развитието на ПОО в Европа е устойчиво, независимо от множеството кризи, през които светът преминава през последните години. Обнадеждаващо е, че ПОО реагира бързо на технологичните промени и динамиката на пазара на труда.

Експертите правят няколко ключови наблюдения, които са важни за бъдещето:

1) Институциите и структурите, подкрепящи ПОО се разширяват, като все повече обръщат внимание на необходимостта от повишаване на квалификацията и учене през целия живот. Броят на квалификациите за ПОО намалява за сметка на модулното обучение, гъвкави пътеки и форми на учене в съответствие с индивидуалните потребности.

2) Знанията, уменията и компетенциите, предоставяни от ПОО, се променят, заедно с подходите на преподаване и учене, като ориентацията е към силна връзка с практиката и работната среда.

3) Увеличава се броят на възрастните, които се включват в ПОО. Това означава, че в бъдеще следва да се преосмисли обхватът на ПОО, координацията и управлението на системата, така че да отговори на тази нова тенденция.

Докладът предлага богата картина на ПОО в Европа, като дава ценни примери и коментари за постижения в отделни страни и региони.

Източник: Cedefop (2023). The future of vocational education and training in Europe: synthesis report. Luxembourg: Publications Office. Cedefop reference series; No 125. http://data.europa.eu/doi/10.2801/08824

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР