Обратно към ЦРЧР

Виртуален онлайн семинар на тема: „Предизвикателства пред ПОО в периода на пандемията от COVID-19 –споделяне на практики, решения, методи на педагози“, 23.02.2022 г.

Европейската комисия публикува годишен доклад на образованието и обучението за 2021

GreenComp – Рамка за зелени компетентности

Развитие на цифровите умения в обучението на учителите в техническото и професионално образование и обучение (ТПОО)

ПРЕПОРЪКАТА НА СЪВЕТА ОТНОСНО ПОВИШАВАНЕ НА УМЕНИЯТА – ИМА ЛИ НАПРЕДЪК?

Пътища за подобряване на кариерното ориентиране през целия живот, кариерното образование и подкрепата за кариерно развитие на работниците