Обратно към ЦРЧР

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИТЕ КВАЛИФИКАЦИОННИ РАМКИ, ЕВРОПЕЙСКАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА, СИСТЕМАТА ECVET, СИСТЕМАТА ECTS, EUROPAS И ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОЗРАЧНОСТ В КИРГИЗСТАН

Икономическият и социален съвет разработи становище на тема: „Настоящата система за професионално обучение, квалификация и преквалификация за възрастни с цел оценка на съответствието й с развитието на пазара на труда“.

ЦЕНТРОВЕ ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Стратегическа рамка за развитието на образованието, обучението и ученето в Република България до 2030

България стартира процес за разработване на Национална рамка за ИКТ уменията

Новият доклад на ЕК показва, че цифровите умения са необходими за всички видове работни места