Обратно към ЦРЧР

Развитие на цифровите умения в обучението на учителите в техническото и професионално образование и обучение (ТПОО)

февр. 18, 2022

Дигитализацията доведе до значителни промени в уменията, необходими за работа и живот. За да могат институциите за техническо и професионално образование и обучение (ТПОО) да бъдат подходящи и привлекателни, те трябва да идентифицират и въведат цифрови умения и компетенции за променящия се свят на работа и да използват по-добре възможностите, предоставени от дигитализацията, особено дистанционното обучение. Техният успех в използването на ползите и справянето с предизвикателствата на дигитализацията зависи до голяма степен от цифровите възможности на учителите и обучителите в ТПОО.

Доклад, публикуван през 2022 г. на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО)-UNEVOC (International Centre for Technical and Vocational Education and Training) на тема: „Изследване на картографиране на тенденциите“ представя резултатите от проведено изследване за картографиране на тенденциите относно напредъка и предизвикателствата в развитието на дигиталните умения на учители и обучители в ТПОО преди и по време на пандемията COVID-19. Резултатите от проучването по отношение на данни, тенденции в политиката и идентифициране на примери за добри практики  предлагат насоки за правителствата и институциите за ТПОО, които желаят да подобрят придобиването на цифрови умения от учителите/обучителите, както и техния капацитет и склонност да прилагат цифрови инструменти, услуги и технологии за предоставяне на качествено, ориентирано към учащия образование и обучение.

Въз основа на събраните доказателства, проучването предлага набор от  препоръки, необходими за подкрепа на дигитализацията в ТПОО,  в т.ч и в обучението на учителите. Една от мерките е свързана с програмите за обучение на преподавателския състав за усвояване на цифрови умения, необходими в ТПОО.

Проучването също така предоставя полезна информация за работата на ЮНЕСКО-UNEVOC в подкрепа на учителите и обучителите в ТПОО.

Пълният текст на доклада на ЮНЕСКО-UNEVOC може да откриете на следния линк: https://unevoc.unesco.org/pub/trends_mapping_study_digital_skills_development_in_tvet_teacher_training.pdf

Национален екип по ПОО към ЦРЧР