Обратно към ЦРЧР

Публикации, посветени на европейските практики на ефективно взаимодействие между системата на професионално образование и обучение (ПОО) и нуждите на пазара на труда (2)

апр. 8, 2020

Уважаеми посетители,

Продължаваме със серията от публикации, посветени на европейските практики на ефективно взаимодействие между системата на професионално образование и обучение (ПОО) и нуждите на пазара на труда. Втората публикация e посветена на набор от 36 индикатори на CEDEFOP за измерване на някои аспекти на професионалното образование и обучение (ПОО):

Промените и реформите в ПОО трябва да се базират на надеждни доказателства и в резултата на направено изследване  за периода 2015, 2017 и 2018 CEDEFOP предлага набор от 36 индикатора за измерване на някои аспекти на ПОО. Избраните индикатори са в пряка връзка с постигане на целите на „Европа 2020“.

Индикаторите са разпределени в три групи:

  • Достъп, атрактивност и гъвкавост – съотношение на обучаваните в началното ПОО , обучение на работното място, участие на заети лица в дейности за повишаване на професионалната квалификация, възможностите за преход между средното и висшето образование и др.
  • Развитие на уменията и съответствието им с изискванията на пазара на труда – публичните разходи и разходите на работодателите за ПОО, сравнение между реализацията на завършилите общо образование и завършилите ПОО, доколко обучението помага на заетите да си вършат по-качествено работата и др.
  • Преход към заетост и тенденции в заетостта – индикаторите измерват приноса, който промените в ПОО може да имат към цялостната политика по образование и заетост.

Един от индикаторите в първата група е пряко свързан с осигурената проходимост между средното и висшето образование, където е посочено, че през 2017 в ЕС 68,8% от записаните в начално ПОО са имали директен достъп до висше образование. За Франция този процент е около 100%, за Кипър е 98,1%, Литва (97,9%), Австрия (95,8%), България (95,4%), Германия (92,1%)…

Интересен индикатор във втората група е индикаторът „ Колко помага професионалното обучение на хората в тяхната работа“. Въз основа на представените данни за 2015 г. 83,7% от преминалите обучение работници в ЕС твърдят, че обучението им помага да подобрят начина си на работа. Този процент за България, Кипър, Малта, Румъния, Ирландия, Португалия и Румъния е над 90%.

От особено значение в третата група индикатори е този, който е свързан с търсенето на бъдещи умения. До 2030 г. се предвижда по-голямата част от общата заетост в ЕС (85,8%) да бъде поета от лица със средно и високо ниво на квалификация. Тези със средно ниво на квалификациите ще продължат да представляват почти половината от общата заетост (45%). Тези с висока квалификация ще представляват 40,8%. Само останалите 14,2% от общия брой ще остане за лица с ниска квалификация.

Докладът е публикуван на Интернет страницата на CEDEFOP: ТУК

 

Екипът на националните ECVET eксперти към ЦРЧР