Обратно към ЦРЧР

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА. ОБУЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

юни 2, 2022

Професионалното образование и обучение (ПОО) е важна част от горната степен на средното образование в повечето страни от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). В Чешката република средно 71% от всички ученици в гимназиална степен избират програми за ПОО, което представлява по-висок дял от средния за ОИСР от 42%. Най-широко разпространените области са инженерството, производството и строителството, като 40% от завършилите гимназиално образование получават квалификация в такива специалности, в сравнение с 33% средно в страните от ОИСР.

Средно професионално образование

Средното професионално образование в Чешката република се осъществява в средни технически училища (SOŠ), средни професионални училища (SOU) и консерватории. Те предлагат на младите хора опит, умения и компетенции, необходими за практикуване на дадена професия или група от професии, или трудови дейности на пазара на труда. В същото време те развиват общи знания, умения и ключови компетенции, необходими за техния личен, граждански и професионален живот, както и за учене през целия живот.

Средни технически училища (SOŠ)

Обучението в средните технически училища се предлага в четиригодишни програми, които завършват с матура (maturita), или в двугодишни последващи курсове за успешно завършили тригодишни програми, получили удостоверение за чиракуване. Училищата могат да предоставят и професионално образование, завършващо с матура по съкратени програми за тези, които вече са получили средното си образование в друга област на обучение. Завършилите средни технически училища могат да намерят работа в средно ниво технически професии, икономически професии и на други подобни работни позиции, а също така могат да продължат обучението си в университети или във висши технически училища.

Средни професионални училища (SOU) 

Обучението се провежда предимно по тригодишни или двугодишни образователни програми, завършващи с финален изпит или удостоверение за проведена практика (чиракуване). Необходимата квалификация за изпълнение на особено трудни професии, които изискват физически труд, може да се получи в рамките на четиригодишни образователни програми, завършващи с матура. Завършилите тези програми получават ниво на образование, еквивалентно на това на средното образование, завършващо с матура.

Консерватории

Консерваториите развиват знания, умения и компетенции, които обучаваните са придобили по време на основното си обучение по изкуства. Осигурява общообразователна програма и подготвя завършващите за извършване на сложни художествени или художествено-педагогически дейности в областта на музиката, пеене, танц и драматургия. Обучението в консерваториите се осъществява в рамките на шестгодишна програма или, алтернативно, осемгодишна програма, която започва след първия етап на основното образование. Обучението в консерваториите завършва с държавен изпит, но може да завърши и с матура.

ВЪЗМОЖНОСТИ СЛЕД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Образованието след завършване на средното училище в Чешката република е много популярно и много по-организирано след откриването на висши професионални училища (HPS) през 1996 г. Целта на тези програми е да осигурят съвременно професионално и техническо образование и обучение с по-висока квалификация. Програмите във висшите професионални училища обикновено продължават между три и три години и половина, завършвайки с „абсолютиум“ или изпит, който тества разбирането на студента в конкретната област на обучение, заедно с изготвянето на дипломна работа и нейната защита. Има и изпит, включващ изпълнение на практически задачи, свързани с професията, за която обучаваният трябва да получи съответната квалификация.

Студентите, които успешно преминат през всички етапи и успешно завършат някое от висшите професионални училища, обикновено заемат важни кариерни позиции, свързани с чешката икономика, включително тези, които изискват сериозни познания в съвременните технологии и информационни системи.

Коефициентът на заетост на младите хора с професионално гимназиално образование обикновено е по-висок от този на младежите с обща квалификация на това ниво.

През 2019 г. с европейско финансиране врати отварят центрове за професионално обучение с нови инженерни и ремонтни работилници с модерно оборудване, разположени в технически региони. Разкрити са още центрове, свързани с автомобилната индустрия; приложни изкуства и занаяти; роботика и селскостопанско образование. Държавата и училищата се стремят да подобрят качеството на преподаване в новопостроените центрове. Новите помещения и новото оборудване трябва да допринесат за повишаване на привлекателността на съответните професионални области.

Повече на: http://archiv-nuv.npi.cz/our-work/nsk.html