Обратно към ЦРЧР

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

май 12, 2023

На 10.05.2023г. на интернет-страницата на МОН е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение.

Съгласно мотивите, законопроекта е разработен в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост и въз основа на направените препоръки по чл. 18б от Закона за нормативните актове, в следствие на извършена последваща оценка на въздействието на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), изготвена в изпълнение на Решение № 436 от 5 юли 2022 г. на Министерския съвет.

Основната цел на проекта на закон е да модернизира и усъвършенства правната регулация на обществените отношения в областта на професионалното образование и обучение.

За постигането на тази цел в проекта за изменение и допълнение на закона се предлагат изменения и допълнения относно:

 • Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО);
 • Защитени професии и професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда;
 • Осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение;
 • Обучение от разстояние в електронна среда за лица, навършили 16 години;
 • Дуална система на обучение;
 • Валидиране на професионални знания, умения и компетентности;
 • Достъп до средата за междурегистров обмен на НАПОО;
 • Въвеждане на по-благоприятни условия за осъществяване на дейността на ЦПО;
 • Въвеждане на обучение по учебни предмети/модули, свързани с опазването на околната среда и с използването на информационните технологии;
 • Регистър на професионалните колежи;
 • Прецизиране на дефиницията на понятието „част от професия“.

Предлаганите изменения и допълнения на Закона са професионалното образование и обучение ще доведат до:

 • разработване на нов Списък на професиите за професионално образование иобучение, по който ще се осъществява обучение по широкоспектърни професии с възможност за надграждане на придобитата професионална квалификация;
 • осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение чрез ясното му дефиниране;
 • усъвършенстване на законовите изисквания за валидиране на професионални знания, умения и компетентности;
 • ясно определяне на обхвата на обучението за придобиване на квалификация по „част от професия“;
 • въвеждане на обучение по учебни предмети/модули свързани с опазването на околната среда и с използването на информационните технологии;
 • разширяване на възможностите за професионално обучение чрез въвеждането на обучение от разстояние в електронна среда за лица, навършили 16 години;
 • оптимизиране работата на Националната агенция за професионално образование и обучение чрез осигуряване на достъп до средата за междурегистров обмен;
 • въвеждане на по-благоприятни условия за осъществяване на дейността на ЦПО.

Бележки, становища и предложения по проекта на закон могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ в МОН на e-mail: m.ancheva@mon.bg до 09.06.2023 г.включително.

Пълният набор документи, свързани с проекта на Законза изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение са публикувани на следния линк: https://www.mon.bg/bg/100164.

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР