Обратно към ЦРЧР

Приложението на ECVET в България – статия в научно списание „Професионално образование“

ян. 11, 2021

Национални експерти представят ECVET в научна публикация в специализираното списание „Професионално образование“ – издание на Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“. Статията е включена в брой 6 за 2020 г., в рубриката „Учене през целия живот“. По- конкретно статията може да прочетете тук.

ECVET е разгледан като част от европейските инструменти за насърчаване на развитието на умения. В статията се проследява появата на някои стратегически документи на европейско ниво, които определят приоритетите за развитие на умения в професионалното образование и обучение.  Ролята на ECVET  като инструмент, осигуряващ прозрачност и съпоставимост на квалификациите е обвързана с Европейска програма за умения и с необходимостта от ориентиране през целия живот.

Специално внимание е отделено на постиженията от прилагането на ECVET в България през последните 10 години и усилията на ЦРЧР и НАПОО за координирането на разнообразни дейности за популяризиране на принципите на ECVET.

ECVET екипът към ЦРЧР