Обратно към ЦРЧР

ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно професионалното образование и обучение (ПОО)

дек. 2, 2020

 

 

Европейската комисия подготви Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно професионалното образование и обучение (ПОО) за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост. Предложението за препоръка е част от текущото прилагане на Европейския стълб на социалните права, с която се укрепва неговия първи принцип „Образование, обучение и учене през целия живот“. Целта е да се осъвремени политиката на Съюза за ПОО, чрез потвърждаване на централната роля на ПОО в процеса на учене през целия живот, рационализиране на процеса на европейско сътрудничество и опростяване на управлението на ПОО на равнището на Съюза (изразено най-вече в интегриране на препоръките относно ECVET и EQAVET).

Може да се запознаете с предложението на следния интернет адрес:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8e89305c-bc37-11ea-811c-01aa75ed71a1/language-en

 

https://www.navet.government.bg/bg/predlozhenie-za-preporaka-na-saveta-otnosno-poo/

 

ЕCVET екипа към ЦРЧР