Обратно към ЦРЧР

Препоръка на Съвета относно индивидуални сметки за обучение с цел насърчаване на обучението на възрастните в трудоспособна възраст

юни 29, 2022

На 16 юни 2022г. министрите на заетостта и социалните въпроси приеха препоръка за подкрепа на нуждите от обучение на хората и по този начин за увеличаване на броя на участващите всяка година.

Съветът препоръчва на държавите членки да обмислят създаването на индивидуални сметки за обучение като средство за предоставяне на възможност на хората да участват в обучение, свързано с пазара на труда, и да улеснят достъпа им или задържането им на работа. Освен това Съветът препоръчва — ако държавите членки решат да създадат индивидуални сметки за обучение — да се създаде благоприятна рамка.

Индивидуалните сметки за обучение ще предоставят на хората в трудоспособна възраст бюджет за обучение с цел подобряване на техните умения и пригодност за заетост през целия им живот, независимо дали са действително наети на работа или не.

Целта е на равнище ЕС за ежегодно участие на 60% от всички възрастни в обучение до 2030 г. Стремежът на препоръката е да се подпомогнат държавите членки в постигането на тази цел.

Благоприятна рамка

Благоприятната рамка включва мерки за насърчаване на ефективното използване на индивидуалните сметки за обучение. Рамката включва широк набор от действия: от осигуряването на услуги за професионално ориентиране и възможности за валидиране до създаването на актуализиран публичен регистър на обучението и разработването на национален цифров портал за достъп до сметката за обучение и навигация в регистъра.

Нови умения, необходими за екологичния и цифровия преход

В Европейската програма за умения на Комисията от юли 2020 г. се отправя призив за революция на уменията, която да превърне екологичния преход и цифровия преход във възможности за бързо и справедливо възстановяване.

Индивидуалните сметки за обучение ще предоставят на хората пряка подкрепа чрез права за обучение и ще им позволят да натрупват и използват права за обучение за определен период от време. Това би им позволило да преминават по-дълги или по-скъпи курсове за обучение или да се обучават в периоди на ограничена икономическа активност.

Наблюдението на напредъка към постигането на общите цели на настоящата препоръка, а именно подпомагането на хората в трудоспособна възраст при достъпа им до обучение и увеличаването на стимулите и мотивацията им да търсят обучение, ще се извършва в контекста на докладването по европейския семестър.

След пет години Комисията ще изготви доклад до Съвета с цялостна оценка и оценка на напредъка в изпълнението на препоръката.

За повече информация:

https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2022/06/16/council-recommendation-on-individual-learning-accounts-to-boost-training-of-working-age-adults/?fbclid=IwAR1OlP3hPvjRkPzliL3ScAkBaaauZeJviB2TIRYHMpOCPe0YBOFjvBwYDH8

Национален експертен екип по ПОО към ЦРЧР