Обратно към ЦРЧР

Покана за участие в конкурс за набиране на външни NATIONAL VET TEAM експерти към център за развитие на човешките ресурси за периода 2024-2027 година

ян. 10, 2024

Дейност „National VET Team“ в настоящия програмен период 2021 – 2027 е част от Програма „Еразъм+“. Дейността се ръководи от национален експертен екип „National VET Team“ по професионално образование и обучение в структурата на ЦРЧР. Ролята на дейността е да оказва методическа подкрепа и насоки на организации в областта на професионалното образование и обучение, както и на бизнеса, с цел въвеждане в практика на по-успешни модели за осигуряване на качество, иновации и устойчивост за по-добра реализация на професионално образование и обучение в България.

В тази връзка, Центърът за развитие на човешките ресурси обявява покана за кандидатстване на външни „National VET Team“ експерти, които да подпомагат дейността на Центъра за период от 3 (три) години по следните „National VET Team“ дейности:

 1. Организиране и участие в национални „National VET Team“ обучения, конкурси, информационни дни, семинари, конференции консултации и други.
 2. Участие в европейски „National VET Team“ обучения, семинари и мероприятия.
 3. Популяризиране и повишаване на осведомеността на всички заинтересовани страни участващи в образованието и Пазара на труда относно системата на ПОО в Р. България.
 4. Изготвяне на анализи, участие в изготвяне и разработване на работни програми и годишни отчети за дейността.
 5. Подготовка на публикации на новини, статии свързани с системата на ПОО в Р. България и др.

 

Свободни позиции за външни NATIONAL VET TEAM експерти: 7 броя.

Изисквания към кандидатите:

 • За VET съпътстваща дейност минимум 5 години експертен опит в сферите на образованието, обучението, младежта, бизнеса и неправителствения сектор, съответстващ на целите и приоритетите за развитие на системата NATIONAL VET TEAM, включително ЕСVЕТ за учене през целия живот.
 • Владеене на английски език минимум ниво А2 за National VET Team съпътстваща дейност.
 • Владеенето на втори чужд език се смята за предимство.
 • Възможност за съвместяване на работата, като външен за ЦРЧР експерт с другите професионални задължения и ангажименти на кандидата.

Оценката на подадените заявления за участие и класирането на кандидатите се извършва на следните етапи:

 1. Проверка за легитимност – наличие на всички изискуеми документи и съответствието им с изискванията за кандидатстване, описани в настоящата покана.
 2. Оценка по документи на легитимните кандидатури.
 3. Интервю с одобрените по документи кандидати – всички кандидати, отговарящи на формалните критерии за легитимност и преминали успешно оценката по документи, ще бъдат поканени на интервю в Център за развитие на човешките ресурси. Всички кандидати ще бъдат уведомени по електронна поща за резултатите от първи и втори етап на настоящия конкурс.

До 13.02.2024 кандидати, отговарящи на формалните критерии за легитимност и преминали успешно оценката по документи, ще бъдат поканени на интервю в Център за развитие на човешките ресурси, находящ се на ул. „Граф Игнатиев“ № 15 ет. 4 гр. София.

  Изискуеми документи:

 1. Формуляр за кандидатстване- тук
 2. Професионална автобиография на български език, включително описан професионален опит в съответната сфера на образование, обучение, младежта, бизнеса или неправителствения сектор, и опит в ПОО сектора (ако кандидатът може да демонстрира такъв) – формат Europass CV.
 3. Мотивационно писмо
 4. Копие на документ/и, доказващ/и професионален опит в съответната сфера на образование.

Краен срок за подаване на документите за кандидатстване – 31.01.2024 г.

Изпращане на документите:

Попълнените документи задължително трябва да бъдат изпратени на хартия на адреса на Център за развитие на човешките ресурси:

Център за развитие на човешките ресурси

1000 София, ул. „Граф Игнатиев“ 15, ет. 4 

Надпис на пощенски плик: „За конкурса за външни „National VET Team“ експерти“.

За контакт: ecvet@hrdc.bg

От екип „ЦРЧР“